Neidio i'r prif gynnwy

Gweithwyr Iechyd a Gofal Rheng Flaen

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha' 25 Gorffennaf 2022

Mae gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen yn gymwys ar gyfer cwrs sylfaenol a dos atgyfnerthu o'r brechlyn COVID, a byddant yn gymwys i gael pigiad atgyfnerthu yn yr hydref yn 2022.


Canllawiau cenedlaethol ar "weithwyr iechyd a gofal rheng flaen"

Darperir canllawiau cenedlaethol ar frechu COVID yn y "Llyfr Gwyrdd", sy'n diffinio gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen fel a ganlyn (ar 25 Gorffennaf 2022):

Argymhellion gan grwpiau staff

Amcan imiwneiddio galwedigaethol staff iechyd a gofal cymdeithasol yw amddiffyn gweithwyr sy'n wynebu risg uchel o ddod i gysylltiad ag ef a allai hefyd fod yn agored i unigolion agored i niwed wrth ddarparu gofal. Prin yw’r dystiolaeth bod brechu’n arwain at leihad mewn trosglwyddiad, a gallai hyd yn oed effaith fach fod o fudd mawr ychwanegol i staff a allai amlygu nifer o gleifion agored i niwed ac aelodau eraill o staff. Gall amlygiad posibl i COVID-19, ac felly'r flaenoriaeth ar gyfer brechu, amrywio o weithle i weithle. Felly, argymhellir bod y grwpiau staff hyn yn cael cynnig brechiad sylfaenol yn erbyn COVID-19 fel yr amlinellir isod.

Staff gofal iechyd rheng flaen

Mae hyn yn cynnwys y grwpiau canlynol:

 • Staff sy'n ymwneud â gofal cleifion uniongyrchol: Mae hyn yn cynnwys staff sy'n dod i gysylltiad clinigol wyneb yn wyneb yn aml â chleifion ac sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gofal cleifion mewn lleoliadau gofal eilaidd neu sylfaenol/cymunedol. Mae hyn yn cynnwys meddygon, deintyddion, bydwragedd a nyrsys, parafeddygon a staff ambiwlans, fferyllwyr, optometryddion, therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion a radiograffwyr. Dylai hefyd gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd annibynnol, gwirfoddol ac ansafonol fel hosbisau, a gwasanaethau iechyd meddwl neu gaethiwed yn y gymuned. Rhaid cynnwys staff sy’n gweithio ar y rhaglen frechu COVID-19, staff dros dro, myfyrwyr, hyfforddeion a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda chleifion hefyd.
 • Staff anghlinigol mewn lleoliadau gofal eilaidd neu sylfaenol/gofal iechyd cymunedol: Mae hyn yn cynnwys staff ategol anghlinigol a allai fod â chyswllt cymdeithasol â chleifion ond nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â gofal cleifion. Mae'r grŵp hwn yn cynnwys derbynyddion, clercod wardiau, porthorion a glanhawyr.
 • Staff labordy a phatholeg: Dylai staff labordy a chorffdy mewn ysbytai sy'n trin SARS-CoV-2 yn aml neu'n casglu neu'n trin sbesimenau a allai fod wedi'u heintio, gan gynnwys sbesimenau anadlol, gastroberfeddol a gwaed, fod yn gymwys oherwydd efallai y bydd ganddynt gysylltiad cymdeithasol â chleifion hefyd. Gall hyn hefyd gynnwys glanhawyr, porthorion, ysgrifenyddion a derbynyddion mewn labordai. Mae gweithredwyr angladdau rheng flaen a thechnegwyr corffdy/pêr-eneinwyr ill dau mewn perygl o ddod i gysylltiad ac yn debygol o dreulio cryn dipyn o amser mewn cartrefi gofal ac ysbytai lle gallant hefyd ddatgelu cleifion lluosog.
  Bydd staff sy’n gweithio mewn labordai nad ydynt mewn ysbytai a’r labordai ymchwil academaidd neu fasnachol hynny sy’n trin sbesimenau clinigol neu samplau a allai fod wedi’u heintio yn gallu defnyddio offer diogelu effeithiol yn eu gwaith a dylent fod mewn perygl isel o ddod i gysylltiad â chleifion agored i niwed ac o ddod i gysylltiad â nhw.

Gweithwyr gofal cymdeithasol rheng flaen

 • Mae hyn yn cynnwys gweithwyr gofal cymdeithasol rheng flaen sy'n darparu gofal yn agos ac yn rheolaidd i'r rhai sy'n agored i niwed yn glinigol. Mae’r rhai sy’n agored i niwed yn glinigol i COVID-19 yn cael eu diffinio gan grwpiau blaenoriaeth y JCVI: a) plant o unrhyw oedran ag anableddau niwro-anabledd difrifol, anableddau dysgu difrifol neu ddwys a lluosog (gan gynnwys syndrom Down a’r rhai ar y gofrestr anabledd dysgu) neu wrthimiwnedd (fel a ddiffinnir yn nhabl 4), b) oedolion sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol sy’n arwain at fwy o risg o glefydau neu farwolaethau fel y’u diffinnir yn nhabl 3, c) y rhai o oedran datblygedig. Mae hyn yn cynnwys:
  • y rhai sy’n gweithio mewn cartrefi gofal preswyl a nyrsio arhosiad hir neu gyfleusterau gofal arhosiad hir eraill lle mae lledaeniad cyflym yn debygol o ddigwydd ar ôl cyflwyno haint ac achosi afiachusrwydd a marwolaethau uchel
  • staff gofal cymdeithasol sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gofal cleifion neu gleientiaid sy'n agored i niwed yn glinigol
  • eraill sy'n ymwneud yn uniongyrchol â darparu gofal cymdeithasol fel eu bod hwy a chleifion/cleientiaid sy'n agored i niwed yn glinigol mewn mwy o berygl o ddod i gysylltiad

Dylid cynnig cwrs llawn o frechiadau sylfaenol ochr yn ochr â'u cydweithwyr i bobl ifanc 16-17 oed, sy'n cael eu cyflogi mewn gwaith iechyd a gofal cymdeithasol, yn astudio neu'n hyfforddi ar gyfer hynny. Dylai pobl iau sy'n cymryd rhan mewn gwaith iechyd a gofal cymdeithasol fel gwirfoddolwyr, interniaid neu at ddibenion profiad gwaith, wneud pob ymdrech i osgoi dod i gysylltiad â heintiau; dylid cynnig brechiad iddynt yn unol â rhai eraill o dan 16 oed.


Gwybodaeth Bellach

Mae rhagor o wybodaeth am frechu COVID-19 ym Mhowys ar gael ar ein tudalen frechu COVID-19.

Rhannu:
Cyswllt: