Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Atgyfnerthu

Diweddarwyd ddiwethaf 18 Medi 2021

Ar 14 Medi 2021 cyhoeddodd y JCVI ei argymhellion ar y rhaglen atgyfnerthu ar gyfer y DU: mae JCVI issues updated advice on COVID-19 booster vaccination - GOV.UK (www.gov.uk)

Pwy sy'n cael cynnig dos atgyfnerthu?

Rydym yn dilyn yr argymhellion hyn ym Mhowys a byddwn yn cynnig dos atgyfnerthu i:

  • Pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl ar gyfer oedolion hŷn

  • Pob oedolyn 50 oed a throsodd

  • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng-flaen

  • Pawb rhwng 16 a 49 oed sydd â chyflyrau iechyd isorweddol sy’n golygu bod mwy o berygl y byddant yn cael COVID-19 difrifol, a gofalwyr sy’n oedolion

  • Oedolion ar aelwydydd sy’n gysylltiadau i unigolion sydd â llai o imiwnedd

Pryd mae'r dos atgyfnerthu yn cael ei gynnig?

Gwahoddir pobl ddim cynt na chwe mis ar ôl eu hail ddos.

Ble bydd y dos atgyfnerthu yn cael ei gynnig?

Bydd y mwyafrif o frechiadau atgyfnerthu yn digwydd mewn canolfannau brechu torfol yn y Drenewydd, Llanelwedd a Bronllys. Dyma'r ffordd orau i ni gynnig y brechlyn Pfizer i gynifer o bobl â phosibl cyn gynted â phosibl.

Pryd y byddaf yn derbyn fy dos atgyfnerthu?

Ar hyn o bryd mae'r gwahoddiadau cyntaf yn cael eu hanfon at bobl a dderbyniodd eu hail ddos ym mis Chwefror 2021. Os cawsoch eich ail ddos fwy na chwe mis yn ôl a'ch bod yn y grwpiau uchod dylech dderbyn eich gwahoddiad atgyfnerthu yn fuan.

Beth ddylwn i ei wneud os na allaf fynychu'r amser a gynigir i mi?

Os ydych chi'n derbyn llythyr gwahoddiad ac yn methu mynychu'r amser rydyn ni wedi'i gynnig i chi, defnyddiwch ein ffurflen i roi gwybod i ni.

Pa fath o frechlyn a gynigir i mi?

Bydd dosau atgyfnerthu mewn Powys fel arfer gyda'r brechlyn Pfizer / BioNTech. Os nad ydych wedi cael y brechlyn hwn o'r blaen a'ch bod yn credu y gallai fod gennych alergedd i gynhwysion yn y brechlyn hwn, siaradwch â'r tîm brechu pan fyddwch yn mynychu i gael eich brechu.

Mae mwy o wybodaeth am y brechlyn Pfizer / BioNTech ar gael ar wefan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) .

Beth ddylwn i ei wneud pe na bawn yn y grwpiau cymwys hyn pan gefais fy ail ddos ond wedi ymuno â grŵp cymwys ers hynny (ee dod yn weithiwr gofal iechyd rheng flaen)?

Byddwn yn rhoi proses ar waith i chi roi gwybod i ni. Byddwn yn gwneud hyn ar ôl i ni sefydlu'r rhaglen atgyfnerthu yn llawn felly cadwch lygad am ragor o fanylion ym mis Hydref.

A oes apwyntiadau galw heibio ar gael?

Ar hyn o bryd nid ydym yn cynnig sesiynau galw heibio ar gyfer dosau atgyfnerthu.

Ble alla i ddarganfod mwy am y Brechlyn COVID-19?

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ble alla i riportio sgil-effeithiau?

Gellir adrodd am ddigwyddiadau niweidiol trwy dudalen Cerdyn Melyn Coronafirws MHRA  

Peidiwch â chysylltu â'ch bwrdd iechyd neu feddygfa i gael brechiad atgyfnerthu.


Gwybodaeth Archif:

Yn gynharach eleni, nododd Llywodraeth Cymru benawdau cychwynnol yn eu diweddariad strategaeth brechu Strategaeth a diweddariadau brechu COVID-19 | LLYW.CYMRU a chanllawiau interim y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio: JCVI interim advice: potential COVID-19 booster vaccine programme winter 2021 to 2022 - GOV.UK (www.gov.uk)- Saesneg yn unig

Rhannu:
Cyswllt: