Neidio i'r prif gynnwy

Mae gen i symptomau eraill

Gall pawb ym Mhowys gael prawf coronafirws am ddim os oes gennych un o'r tri symptom clasurol: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl. Mae mwy o wybodaeth ar gael o'n tudalen symptomau COVID.

Yn ogystal â'r tri symptom clasurol, mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddynt symptomau eraill, sef:

  • Symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys unrhyw un neu bob un o'r canlynol: poenau; blinder; cur pen; trwyn sy'n rhedeg neu wedi'i flocio; tisian; dolur gwddf; bod yn fyr eich anadl; cyfog; colli archwaeth am fwyd
  • Dolur rhydd neu chwydu
  • Teimlo'n sâl yn gyffredinol neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid mewn symptomau yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Mae'r newid yn digwydd er mwyn ein helpu i ddod o hyd i achosion cudd o COVID-19 yn ein cymunedau, a lleihau nifer y trosglwyddiadau. Mae nodi heintiau a allai fel arall fynd heb eu canfod yn arbennig o bwysig wrth i amrywiolion newydd o'r feirws ddod i'r amlwg ac wrth i ysgolion ailagor.

Rhaid i bobl sy'n profi un neu fwy o dri symptom clasurol tymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu golli/newid blas ac arogl barhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru drwy fynd am brawf a hunanynysu gydag aelodau eu cartref tra byddant yn aros am ganlyniad prawf.

I bobl sy'n cymryd y prawf oherwydd y symptomau ehangach newydd a restrir uchod, nid yw'n ofynnol iddynt ynysu wrth iddynt aros am ganlyniad eu prawf. Mae hyn yn cynnwys disgyblion ysgol sy'n gallu parhau i fynd i'r ysgol wrth iddynt aros am ganlyniad eu prawf.

Gall pobl sydd wedi cael unrhyw un o'r symptomau clasurol neu unrhyw un o'r symptomau ehangach newydd ac a hoffai archebu prawf wneud hynny ar-lein yn www.llyw.cymru/cael prawf-coronafeirws-covid-19 neu drwy ffonio 119, neu 18001 119 am bobl ag anawsterau clyw neu leferydd. Dyma'r ffordd o ofyn am becyn profi cartref hefyd.

Gan mai canolfannau profi cenedlaethol yw'r rhain, efallai y cewch eich holi'n awtomatig am y tri symptom clasurol. Fodd bynnag, dewiswch y naill opsiwn neu'r llall: "gofynnwyd i chi gymryd prawf gan eich cyngor lleol" neu "rydych yn rhan o brosiect peilot y llywodraeth" i archebu eich prawf.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu â chanolfan Brofi Powys drwy e-bost yn Powys.testing@wales.nhs.uk neu drwy ffonio 01874 612228. Fodd bynnag, os ydych am holi am ganlyniad eich prawf COVID-19, bydd angen i chi ffonio 119. Gall canlyniadau gymryd hyd at 72 awr i'w prosesu.

Rhannu:
Cyswllt: