Neidio i'r prif gynnwy

Taliadau am Wybodaeth

Cyflwyniad

Nod Cyfundrefn Codi Tâl Mynediad at Wybodaeth Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yw nodi'r ffioedd a'r taliadau y gall awdurdodau cyhoeddus eu codi am fynediad at wybodaeth a sut y dylid eu cyfrif.
 
Os yw unigolyn neu ei gynrychiolydd yn dymuno gwneud cais am wybodaeth amdano'i hun, yna rhaid delio ag ef yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Fel arall, os gwneir cais am fynediad at gofnod iechyd ymadawedig, yna bydd hyn ymdriniwyd ag ef yn unol â Deddf Mynediad at Gofnodion Iechyd 1990.
 
Rhaid ymdrin ag unrhyw geisiadau am fynediad at wybodaeth sy'n ymwneud â'r amgylchedd yn unol â Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.
 
Fel arall, os yw'r cais am unrhyw wybodaeth arall a gedwir gan neu ar ran Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (y Bwrdd Iechyd), yna ymdrinnir â hi yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG).
 
Pe bai cais am wybodaeth yn denu ffi, bydd y Bwrdd Iechyd, o dan ei rwymedigaeth yn Neddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd (2005), Deddf Perthynas Hil (Diwygio) 2001 a'r ddeddfwriaeth sydd ar ddod ar linynnau cydraddoldeb, yn ceisio helpu ymgeiswyr i ddeall neu gyrchu'r wybodaeth sy'n ofynnol. mewn gwahanol fformatau. Mae'r Bwrdd Iechyd yn cytuno i drafod gofyniad yr ymgeisydd fesul achos.
 

Ffioedd Deddf Diogelu Data 1998

O dan y Ddeddf Diogelu Data mae gan unigolion hawl gyffredinol i gael mynediad at wybodaeth bersonol sy'n ymwneud â nhw. Gelwir hyn yn 'Gais Mynediad Pwnc' a rhaid delio ag ef, cyn pen calendr 40 diwrnod ar ôl derbyn y cais. Er enghraifft, gall hwn fod yn gais am wybodaeth sy'n ymwneud â hanes cyflogaeth. Gall y Bwrdd Iechyd godi ffi safonol o £ 10 am ddelio â chais o'r fath o dan y ddeddf hon, ond ni ellir codi unrhyw daliadau pellach am lungopïo ac ati.
Os yw'r wybodaeth y gofynnwyd amdani yn ymwneud â chofnod iechyd, yna gellir codi uchafswm o £ 50. Bydd y tâl hwn yn amrywio yn dibynnu ar y math o gofnod ac a oes angen copïau o'r cofnodion ar y claf neu ddim ond i'w gweld. Os ychwanegwyd at y cofnod iechyd o fewn y 40 diwrnod blaenorol o ddyddiad y cais am wybodaeth, ni chodir tâl am weld y cofnod. Pan fydd copi parhaol o'r wybodaeth i'w darparu, gellir codi'r ffi uchaf.
Ffioedd a godir i ddarparu copïau o:
 • cofnodion iechyd cyfrifiadurol: £ 10
 • cofnodion iechyd â llaw - uchafswm ffi o: £ 50
 • cyfuniad o gofnodion iechyd cyfrifiadurol a llaw - uchafswm ffi o £ 50
Lle nad oes angen copi, y ffioedd a godir ar glaf i weld ei gofnod iechyd yw:
 • cofnodion cyfrifiadurol: £ 10
 • cofnodion llaw: £ 10
 • cyfuniad o gofnodion cyfrifiadurol a llaw: £ 10
 

Ffioedd Mynediad i Gofnodion Iechyd 1990

Disodlwyd Deddf Mynediad at Gofnodion Iechyd 1990 a Deddf Diogelu Data 1984 gan Ddeddf Diogelu Data 1998. Yr eithriad i hyn yw mynediad at gofnodion yr ymadawedig, sy'n dal i gael eu llywodraethu gan Ddeddf Mynediad at Gofnodion Iechyd 1990.
 
O dan y Ddeddf, mae gan y Bwrdd Iechyd hawl i godi'r ffioedd fel yr amlinellir yn Adran 7 Deddf Diogelu Data 1998 ynghylch mynediad at gofnodion iechyd (gweler Ffioedd Deddf Diogelu Data 1998 uchod).
 

Ffioedd Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (Rhyddid Gwybodaeth) yn rhoi hawl i unigolion gael gafael ar wybodaeth wedi'i recordio sydd gan awdurdod cyhoeddus. Bydd y ceisiadau hyn yn codi o ddwy brif ffynhonnell, trwy Gynllun Cyhoeddi'r Bwrdd Iechyd neu drwy hawliau mynediad cyffredinol. Rhaid delio â cheisiadau trwy hawliau mynediad cyffredinol cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais.
Mae'r Bwrdd Iechyd yn bwriadu darparu cymaint o wybodaeth â phosibl yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, os yw cais yn arbennig o gymhleth neu swmpus, neu os oes ganddo oblygiad masnachol, bydd y Bwrdd Iechyd yn gofyn am ffi yn unol â'r Rheoliadau Ffioedd, a gyhoeddwyd gan yr Adran Materion Cyfansoddiadol.
 
Mae'r Ddeddf yn cynnwys darpariaeth i'r Bwrdd Iechyd godi taliadau wrth ymateb i gais sy'n costio dros £ 450. Mae'r Ddeddf hefyd yn cynnwys darpariaethau i'r Bwrdd Iechyd wrthod cais pe bai cost y cais yn fwy na'r 'terfyn priodol' o £ 450.
 
Mae'r costau safonol y gall y Bwrdd Iechyd eu codi fel a ganlyn:
 • Adalw gwybodaeth: £ 25.00 yr awr / y pen
 • Llungopïo ac Argraffu: £ 0.10 y ddalen - Du a Gwyn, £ 0.50 y ddalen - Lliw
 • CD Rom: £ 0.70 y CD
 • Bydd taliadau post safonol yn berthnasol yn dibynnu ar bwysau, dosbarth a chyrchfan.
 
Os yw'r sawl sy'n gofyn am ofyn am i'r wybodaeth gael ei chyfieithu i iaith arall, ar yr amod bod y wybodaeth yn anfeddygol yna gall y Bwrdd Iechyd ddefnyddio'r cyfleusterau a gynigir gan Language Line.
 
Cost fras y gwasanaeth hwn yw:
 • Fesul dalen o gyfieithiad A4 £ 90.00 [Bydd hwn yn cael ei gyfrif fesul 1000 gair a bydd hyn fesul achos].
Gall y Bwrdd Iechyd hepgor y tâl am geisiadau o dan £ 10.00, ond mae'n cadw'r hawl i godi tâl fesul achos.
 

Y Cynllun Cyhoeddi

Mae'r Cynllun Cyhoeddi yn nodi'r dosbarthiadau o wybodaeth sydd gan y Bwrdd Iechyd, sut mae'n sicrhau bod y wybodaeth ar gael ac unrhyw daliadau a gyhoeddir am wybodaeth o'r fath. Yn gyffredinol, bydd y wybodaeth sydd ar gael trwy'r Cynllun Cyhoeddi yn rhad ac am ddim, er y gall y Bwrdd Iechyd godi tâl os oes angen y wybodaeth mewn copi caled neu gael ei chopïo i wahanol fath o gyfryngau (ee CD Rom) [gweler y taliadau safonol a amlinellir uchod]
Bydd y taliadau'n amrywio yn ôl sut mae gwybodaeth ar gael:
 • mae gwybodaeth ar wefan y Bwrdd Iechyd yn rhad ac am ddim, er y byddai'n rhaid i'r unigolyn dalu unrhyw daliadau am Ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd a chostau argraffu personol;
 • i'r rhai heb fynediad i'r rhyngrwyd, byddai un allbrint fel ar y wefan ar gael trwy'r post. Fodd bynnag, gall ceisiadau am allbrintiau lluosog, neu am gopïau wedi'u harchifo o ddogfennau nad ydynt bellach ar gael neu ar gael ar y wefan, ddenu tâl am eu hadalw, eu llungopïo a'u postio [gweler y taliadau safonol a amlinellir uchod];
 • mae taflenni a phamffledi sydd gan y Bwrdd Iechyd fel arfer yn rhad ac am ddim;
 • bydd e-bost yn rhad ac am ddim, oni bai ei fod yn nodi fel arall.
 

Ffioedd Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

O dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, gall y Bwrdd Iechyd godi “ffi resymol” am gydymffurfio â chais, felly gellir adennill cost lawn adfer a darparu'r wybodaeth. Yn wahanol i'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, nid oes terfyn cost priodol a rhaid delio â phob cais waeth beth fo'r gost oni bai bod eithriad yn berthnasol. (Gweler Ffioedd Deddf Rhyddid Gwybodaeth uchod)
 

Ceisiadau Cymysg

Cais cymysg yw pan fydd rhan o'r wybodaeth y gofynnir amdani yn cael ei rheoleiddio gan un drefn mynediad at wybodaeth, a rhannau eraill gan wahanol gyfundrefnau gwybodaeth. Y cyfundrefnau mwyaf tebygol y deuir ar eu traws yw:
 • Ceisiadau 'Mynediad Cyffredinol' Deddf Rhyddid Gwybodaeth;
 • Ceisiadau 'Mynediad Pwnc' y Ddeddf Diogelu Data;
 • Ceisiadau Gwybodaeth Amgylcheddol o dan y Rheoliadau.
Wrth ymateb i gais cymysg, bydd y Bwrdd Iechyd yn sicrhau yr ymdrinnir â'r cais o fewn yr amserlen agosaf. Er enghraifft, ymdrinnir â chais sy'n cynnwys gwybodaeth sy'n wybodaeth bersonol o dan y Ddeddf Diogelu Data a gwybodaeth i'w hystyried o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth o fewn 20 diwrnod gwaith (o dan drefn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth). Os na all y Bwrdd Iechyd gydymffurfio o fewn yr 20 diwrnod gwaith, darperir gwybodaeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gyntaf o fewn yr 20 diwrnod gwaith ac anfonir cydnabyddiaeth mewn llythyr at yr ymgeisydd. Bydd y llythyr hwn yn hysbysu'r ymgeisydd y bydd y Bwrdd Iechyd yn ystyried y rhyddhau a'r dyddiad rhyddhau disgwyliedig ar weddill y cais o dan y Ddeddf Diogelu Data.
 
Wrth gyfrifo'r costau ar gyfer ceisiadau cymysg, bydd y Bwrdd Iechyd yn gwahanu rhannau cyfansoddol y cais. Bydd yr ffioedd uchaf yn cael eu pennu yn ôl pob trefn ar wahân. Er enghraifft, pan fo cais am gymysgedd o ddata personol ymgeisydd ei hun a gwybodaeth arall y mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol iddi, yna'r ffi uchaf fydd swm yr uchafswm ffi mynediad pwnc a'r ffi uchaf am ddarparu gweddill y gwybodaeth a gyfrifir o dan Reoliadau Ffioedd Deddf Rhyddid Gwybodaeth.
 

Hawlfraint

Bydd peth o'r wybodaeth a ddarperir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn destun amddiffyniad hawlfraint o dan Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1998. Oni nodir yn benodol ar y deunydd i'r gwrthwyneb, gellir ei hatgynhyrchu yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, ar yr amod ei fod yn cael ei atgynhyrchu'n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn modd camarweiniol. Pan fydd unrhyw un o'r eitemau hawlfraint yn cael eu hailgyhoeddi neu eu copïo i eraill, rhaid i ymgeiswyr nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint. Gall methu â chael caniatâd arwain at dorri Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1998. Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn ymestyn i unrhyw ddeunydd sy'n hawlfraint trydydd partïon. Rhaid i chi gael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.
 

Ail-ddefnyddio

 
Rhoddir caniatâd i ymwelwyr â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (y wefan hon) gael mynediad at ddeunyddiau cyhoeddedig (cynnwys) yn ddarostyngedig i'r telerau hyn. Trwy ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau defnyddio.
 
Er y gellir cyrchu, lawrlwytho a defnyddio cynnwys at ddibenion personol ac anfasnachol (ee ymchwil breifat, astudio neu ddefnydd mewnol); rhaid i ymwelwyr beidio ag atgynhyrchu nac ailgyhoeddi unrhyw ddeunydd o'r wefan hon heb ganiatâd perchennog y wefan / hawlfraint.
 
Rydym yn berchen ar ddelweddau, logos a graffeg a ddefnyddir ar y wefan hon a / neu drydydd partïon. Rhaid peidio â defnyddio'r rhain heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint.
Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol sy'n ymwneud â'r wefan hon yn perthyn i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a chymdeithion trydydd parti lle bo hynny'n berthnasol.
 

Taliadau

Os yw ffi yn berthnasol, rhoddir rhybudd ffioedd i'r ymgeisydd yn nodi'r union ffi cyn yr eir i unrhyw gostau wrth baratoi i gyfleu'r ymateb. Bydd pob hysbysiad ffioedd yn cynghori ymgeiswyr i wneud eu siec neu archeb bost yn daladwy i 'Bwrdd Iechyd Addysgu Powys'.
 

Ad-daliadau

Cymerir gofal i sicrhau bod ffioedd amcangyfrif mor gywir â phosibl. Os yw'r gost wirioneddol yn is na'r swm a godir, bydd y Bwrdd Iechyd yn ad-dalu'r swm dros ben os yw'n fwy na £ 5.00.
Rhannu:
Cyswllt: