Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Awdioleg

Sut i gael Mynediad i’n Gwasanaethau

Dylai unrhyw un sy'n amau y gallant fod â phroblem clyw yn datblygu’n raddol, neu sy'n cael anhawster i fyw gyda thinitws, ymgynghori â'u meddyg teulu i ofyn am atgyfeiriad i'w hadran Awdioleg agosaf.

Gall y bobl hynny sy'n 16 oed a throsodd, nad oes ganddynt gymhorthion clyw’r GIG ar hyn o bryd, gael eu hatgyfeirio'n uniongyrchol gan eu meddyg teulu neu Weithiwr Iechyd Proffesiynol arall sy'n ymwneud â'u gofal. Ar ôl derbyn eich llythyr atgyfeirio, bydd yr Awdiolegydd yn cadarnhau a yw eich atgyfeiriad yn briodol ar gyfer y clinig Awdioleg; os nad ydyw, byddwn yn anfon yr atgyfeiriad ymlaen i’r gwasanaeth Trwyn, Clust a Gwddf ar gyfer apwyntiad gydag Ymgynghorydd Trwyn, Clust a Gwddf am farn feddygol. Bydd hyn yn digwydd os bydd yr atgyfeiriad yn nodi symptomau fel poen clust, haint clust rheolaidd neu rediad o'ch clust, pendro, tinitws unochrog neu guriadol.

Gall cleifion sydd eisoes â chymhorthion clyw gael mynediad uniongyrchol i'r gwasanaeth awdioleg heb fod angen atgyfeiriad gan feddyg teulu; os oes gennych gymhorthion clyw’r GIG eisoes ac os hoffech gael eich ailasesu, cysylltwch â ni'n uniongyrchol.

Os ydych yn pryderu am glyw plentyn, mae Awdioleg yn derbyn atgyfeiriadau gan feddygon teulu, Ymwelwyr Iechyd, Nyrsys Iechyd Ysgol a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill. Os yw eich plentyn eisoes o dan y gwasanaeth Awdioleg a'ch bod yn pryderu bod newid wedi bod yn y clyw, gallwch gysylltu ag Awdioleg yn uniongyrchol.

Canolbarth a De Powys

Mae gwasanaethau Awdioleg i Oedolion ar gyfer Canolbarth a De Powys wedi'u lleoli yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog (Aberhonddu) ac Ysbyty Coffa Rhyfel Llandrindod.  Cynhelir Gwasanaethau Awdioleg Pediatrig dim ond yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog (Aberhonddu).

Manylion cyswllt:

Rhif Ffôn: 01874 615691

Testun: 07970 250 854

E-bost: AdultAudiology.powys@wales.nhs.uk

Cyfeiriad Post: Adran Awdioleg, Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog (Aberhonddu), Heol Cerrigcochion, Aberhonddu, Powys LD3 7TJ


Gwasanaeth Trwsio Cymhorthion Clyw

Oherwydd cyfyngiadau COVID19, nid ydym yn gallu rhedeg ein Gwasanaeth Atgyweiriadau Mynediad Agored ar hyn o bryd.  Rydym yn ymgymryd â gwaith atgyweirio cymhorthion clyw drwy ddefnydd y gwasanaeth post lle bo hynny'n bosibl. Os ydych yn cael problem gyda'ch cymhorthion clyw, a wnewch chi ffonio, danfon neges destun neu e-bostio ein Hadran Awdioleg yn y lle cyntaf, lle byddwn yn gwirio’r sefyllfa ac yn ceisio datrys y broblem dros y ffôn. Mae llawer o gleifion bellach yn derbyn tiwbiau a rhannau sbâr ar gyfer eu cymhorthion clyw drwy'r post, ac yn gwneud eu mân atgyweiriadau eu hunain gartref. Gweler y dolenni isod am fideos a chyfarwyddiadau sy'n dangos sut i ddatrys problemau sylfaenol a gwneud gwaith cynnal a chadw.

Cymhorthion Clyw gyda Mowldiau Clust Personol:

Gallwch ddod o hyd i fideo datrys problemau yma. (Saesneg yn unig)
Gallwch ddod o hyd i ganllaw fideo i ail-wneud eich clustiau yma. (Saesneg yn unig)
Gallwch ddod o hyd i ganllaw cam wrth gam i ail-wneud eich clustiau yma. (Saesneg yn unig)
Gallwch ddod o hyd i ganllaw cam wrth gam i fewnosod a thynnu eich clustiau yma.(Saesneg yn unig)

Cymhorthion Clyw gyda Thiwb Tenau

Gallwch ddod o hyd i fideo datrys problemau yma. (Saesneg yn unig)
Gallwch ddod o hyd i ganllaw cam wrth gam yma. (Saesneg yn unig)
Gallwch ddod o hyd i fideo ar sut i fewnosod slimtube yma. (Saesneg yn unig)

Os nad ydych yn teimlo eich bod yn gallu gwneud hyn, gallwch bostio eich cymorthion clyw atom i’r cyfeiriad uchod a byddwn yn eu trwsio/adnewyddu a'u dychwelyd drwy’r post atoch, dosbarth 1af. Sicrhewch fod digon o stampiau wedi cael eu defnyddio i dalu am bwysau'r cymhorthion clyw, a'ch bod yn amgáu eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni, a disgrifiad o'r broblem rydych yn profi.

Os nad yw'n bosibl datrys eich mater dros y ffôn neu drwy’r gwasanaeth post, yna gallwn drefnu i chi fynychu'r adran Awdioleg, yn amodol ar sgrinio a rhagofalon COVID-19, a fydd yn cael eu hesbonio a'u trafod yn llawn wrth drefnu'r apwyntiad.

Batris Cymhorthion Clyw

Oherwydd COVID-19, rydym yn lleihau nifer yr ymwelwyr i'r ysbytai a'r meddygfeydd, gan gynnig gwasanaeth post ar gyfer eich anghenion batris.  Os oes angen batris arnoch, cysylltwch â ni dros y ffôn, drwy neges destun neu e-bost, gan ddweud a ydych yn gwisgo un neu ddau gymorth clyw, a pha sticeri lliw sydd ar eich batris, a byddwn yn eu postio atoch, dosbarth 1af ar yr un diwrnod.

Gwasanaeth Trwsio Cymhorthion Clyw – Gogledd Powys

Darperir Gwasanaethau Awdioleg i gleifion sy'n byw yng Ngogledd Powys gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a'u darparu o Ysbyty'r Drenewydd ac Ysbyty'r Trallwng. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am wasanaethau awdioleg yng Ngogledd Powys yma. 

Ysbyty Wrecsam Maelor: 01978 725304
 

Oherwydd cyfyngiadau COVID19, nid oes Gwasanaeth Atgyweiriadau Mynediad Agored ar gael ar hyn o bryd.  Mae gwaith atgyweirio cymhorthion clyw yn cael ei wneud drwy ddefnydd y gwasanaeth post lle bo hynny'n bosibl. Ewch i'r wefan uchod neu ffoniwch yr adran Awdioleg ar y rhif uchod.  Byddwn yn trefnu i glinigydd eich ffonio'n ôl a'ch tywys drwy rywfaint o waith canfod nam neu ofyn i chi bostio'r ddyfais atom i'w hatgyweirio. Gweler y dolenni uchod am fideos a chyfarwyddiadau sy'n dangos sut i ddatrys problemau sylfaenol a gwaith cynnal a chadw.

Awdioleg – Ystradgynlais

Mae gwasanaethau awdioleg yn cael eu cynnal o Ysbyty Ystradgynlais, fodd bynnag, nid oes clinigau trwsio cymhorthion clyw Cerdded i Mewn yn rhedeg ar hyn o bryd. I drafod problem ymhellach gyda'ch cymhorthion clyw, ffoniwch 01792 285270.

Clinig “Hear to Help”

Mae RNID Hear to Help yn cynnig “clinig gollwng” cymhorthion clyw yn lle eu sesiynau cymunedol galw heibio blaenorol.

Nid yw’r RNID yn gallu gweld cleifion wyneb yn wyneb yn y clinig, mae'r gwasanaeth yn fodel gollwng ar bellter, lle mae cymhorthion clyw yn cael eu gadael gydag aelod o'u tîm y tu allan i'r lleoliad, ac yna'n cael eu hatgyweirio y tu mewn i'r lleoliad. Gofynnir i bobl aros yn eu cerbydau neu ddychwelyd ar adeg benodol.

 • Clinig y Drenewydd ym Mhlas Dolerw
  Heol Aberdaugleddau, Y Drenewydd SY16 2EH
  4ydd Dydd Mawrth o bob mis 10am-1pm
   
 • Clinig Llandrindod yn Rock Park Spa.
  Teras y Parc, Llandrindod LD1 6AU
  2il Ddydd Llun y mis 10am-1pm
   
 • Clinig Tref-y-clawdd yn The Comm
  Lôn y Lawnt Fowlio, Tref-y-clawdd LD7 1DR
  3ydd Dydd Mawrth y mis 10am-1pm
   
 • Ystradgynlais yn y Neuadd Les
  Heol Aberhonddu, Ystradgynlais SA9 1JJ
  4ydd Dydd Mercher y mis 10am-1pm (yn dechrau mis Mai)
   
 • Aberhonddu yn neuadd Kensington
  Teras Kensington, Aberhonddu LD3 9AY
  2il Ddydd Mercher y mis 10am-1pm (yn gobeithio i ddechrau 9fed Mehefin)

 

Er mwyn cadw staff, gwirfoddolwyr a defnyddwyr cymhorthion clyw’r GIG yn ddiogel, mae'r gwasanaeth wedi cyflwyno'r gofynion canlynol:

 • Rhaid rhoi cymhorthion clyw mewn amlen wedi'i labelu gydag enw, rhif darparu a manylion cyswllt i'w dychwelyd.
 • Bydd aelod o'r tîm RNID yn casglu'r amlen oddi wrth y cleient, y tu allan i'r lleoliad.
 • Gofynnir i gleientiaid wisgo mygydau wrth adael eu cymhorthion clyw yno.
 • Gall cleientiaid naill ai aros yn eu cerbyd neu ddychwelyd yn ddiweddarach i godi eu cymhorthion clyw. Ni chaniateir iddynt aros y tu mewn i'r safle.
 • Gall ffrindiau neu deulu ollwng cymhorthion clyw ar ran defnyddiwr.

 

Yn ogystal â'r sesiynau ar bellter newydd, mae’r RNID yn parhau i gefnogi defnyddwyr cymhorthion clyw’r GIG dros y ffôn a thrwy e-bost. Mae rhagor o wybodaeth yma:

Ffoniwch Rachael Beech ar 07552165800 neu e-bostiwch Rachael.beech@rnid.org.uk

Neu cysylltwch â Llinell Wybodaeth yr RNID:

Ffoniwch 0808 808 0123

E-bost information@rnid.org.uk

Neges destun 0780 000 0360

Relay UK 18001 yna 0808 808 0123

Ffôn Testun 0808 808 900

 

Rhannu:
Cyswllt: