Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad ar Ysbyty Cymunedol Trefyclo gan Carol Shillabeer

Rwy'n darparu'r sesiwn friffio hon gan fy mod yn deall bod cwestiynau wedi cael eu nodi ynglŷn â rôl yr ysbyty yn Nhrefyclo ac yn arbennig y ward cleifion mewnol. Rwy'n gobeithio y bydd y wybodaeth yn y bwletin hwn yn ddefnyddiol i chi wrth nodi'r gwaith sydd ar y gweill, yn ogystal â rhai o'r heriau rydyn ni'n parhau i'w hwynebu. Gobeithiaf, hefyd, y bydd yn gyfle inni weithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â'r heriau hynny.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl Trefyclo a dwyrain Sir Faesyfed. Fel ardal wledig iawn - ac ar y ffin genedlaethol rhwng Cymru a Lloegr - mae'n amlwg bod heriau a chyfleoedd i bobl leol gael mynediad at wasanaethau, ac i'r GIG wrth ddarparu'r gwasanaethau hynny. Ar hyn o bryd, her benodol a rennir gan y GIG a'r gymuned leol yw sut rydym yn gweithio gyda'n gilydd i ailagor y ward yn yr ysbyty.

Yn gyntaf oll, rwyf am bwysleisio fy mod yn cydnabod y pryder lleol sydd yna am wasanaethau a ddarperir gan y GIG. Bu'n rhaid i'r gwasanaeth iechyd cyfan ledled y DU newid yn ddramatig er mwyn ymdopi â'r pandemig. Bu'n flwyddyn anhygoel lle bu angen i staff gofal iechyd a chleifion fel ei gilydd addasu i wasanaeth gwahanol. Fel y gwyddoch efallai, yn ôl ym mis Mawrth 2020, bu’n rhaid i’r bwrdd iechyd, fel gyda phob sefydliad GIG arall yn y DU, ddatblygu’n gyflym i ymateb i argyfwng iechyd cyhoeddus newydd. Bryd hynny, ni allai unrhyw un ohonom wybod graddfa a maint y pandemig na pha mor hir y byddai'n para. Felly roedd yn gwbl hanfodol ein bod ni yma yn Powys yn rhoi cynlluniau ar waith y gellid eu cynnal dros o leiaf 6 mis neu a allai fod yn hirach.

Roedd y cynlluniau hyn yn cynnwys y penderfyniad i gyfuno gwelyau cleifion mewnol Ysbytai Trefyclo a Llandrindod Wells dros dro. Ystyriwyd hyn yn ofalus iawn ac - o wybod nawr beth sydd wedi digwydd yn ystod y pandemig - hwn oedd y penderfyniad cywir er mwyn cynnal y nifer uchaf o welyau ysbyty cymunedol i bobl Mid Powys. Roedd hyn yn arbennig o bwysig o ystyried nifer y swyddi gwag a oedd eisoes yn bodoli, ynghyd â chydnabod y lefel sylweddol o absenoldeb staff a oedd yn debygol o ddigwydd naill ai trwy gysgodi neu drwy salwch. Mae'n amlwg nad oedd Powys ar ei ben ei hun. Roedd angen penderfyniadau tebyg gan sefydliadau gofal iechyd ledled y DU.

Yn bwysig, cynhaliwyd gweddill y gwasanaethau a ddarperir yn y gymuned leol - er bod y ffordd yr ydym yn cyrchu'r rhain wedi bod yn wahanol iawn oherwydd mesurau hanfodol i atal haint rhag lledaenu a chynnal pellter cymdeithasol. Mae ein timau wedi addasu i ddarparu gwasanaethau trwy sianeli ffôn a digidol, ac i ddarparu gwasanaethau wyneb yn wyneb diogel yn seiliedig ar angen clinigol. Fe wnaethom hefyd weithredu i wella gwasanaethau gofal yn y gymuned, yn y cartref - ac egluraf ychydig mwy ar hynny yn nes ymlaen yn y bwletin hwn.

Rwy’n falch o ddweud ein bod wedi gallu gwneud y gorau o’r ward tra nad yw wedi bod ar agor yn ystod yr amser hwn: efallai eich bod yn ymwybodol bod ailaddurno a chynnal a chadw sylweddol wedi’i wneud wrth baratoi ar gyfer ailagor y ward. Hefyd, roeddwn yn falch iawn o glywed bod ardal y ward wedi cael ei defnyddio fel lle i berthnasau ymweld â'u hanwyliaid sy'n byw yn Cottage View. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan ein bod yn gwybod bod Cottage View yn fach ac mae'n annhebygol y byddai ymweld wedi gallu digwydd pe na bai ardal y ward wedi bod ar gael, a byddwn yn sicr wedi cael effaith negyddol ar drigolion a theuluoedd fel ei gilydd.

Yn ddiweddar, defnyddiwyd y ward fel canolfan frechu ar gyfer pobl sydd wedi'u cofrestru â Phractis Meddygol Presteigne. Mae ystafelloedd ar y ward hefyd wedi cael eu defnyddio ar gyfer lleoedd clinig ychwanegol i ddarparu gwasanaethau yn lleol. Rwy'n gobeithio bod hyn yn rhoi sicrwydd y gwnaed pob ymdrech, hyd yn oed yn ystod yr amseroedd heriol hyn, i alluogi'r defnydd gorau o'r cyfleuster er budd pobl leol.

O ran y ward ei hun, fe wnaethom sefydlu tîm prosiect a weithiodd i ailagor Trefyclo erbyn diwedd mis Rhagfyr. Rwy'n credu ei bod yn hysbys iawn bod materion recriwtio anodd iawn yn bodoli yn y GIG. Yn anffodus, mae Sir Faesyfed yn ei chyfanrwydd yn faes heriol ar gyfer recriwtio ar gyfer staff nyrsio a therapi. Mae hyn wedi effeithio ar ward cleifion mewnol Trefyclo ers cryn amser, gyda rotas y ward yn anodd iawn ei gynnal hyd yn oed cyn y pandemig. Yn anffodus, bu ymdrechion recriwtio i ailagor y ward ym mis Rhagfyr yn aflwyddiannus. Effeithiwyd yn sylweddol hefyd ar argaeledd staff banc ac asiantaeth i ategu ein staff parhaol gan ail don COVID a hefyd gan yr ymdrechion ledled y wlad i ddechrau'r rhaglen frechu fwyaf a welodd y wlad erioed.

Oherwydd gwledigrwydd Trefyclo a'r ardal gyfagos mae'n debygol y bydd angen i staff newydd ddod o ddalgylch eang gan gynnwys y tu allan i Powys. Mae hyn wrth gwrs yn golygu ein bod yn cystadlu am staff y GIG gyda gwasanaethau eraill fel yr Ysbytai Cyffredinol Dosbarth yn Henffordd yn ogystal â'r Amwythig. Mae'r rhain yn amlwg yn hanfodol i bobl Dwyrain Swydd Faesyfed.

O ystyried bod cymaint o swyddi gwag wedi aros, nid oedd yn bosibl ailsefydlu'r ward ym mis Rhagfyr. A chyda budd o edrych yn ôl yn seiliedig ar ein profiadau o'r ail don o COVID yn ystod y gaeaf, hwn oedd y penderfyniad cywir i gynnal y ward gyfun yn Ysbyty Llandrindod yn ystod yr amser hwn.

Un o'r camau a gymerwyd wrth baratoi ar gyfer y pandemig oedd sicrhau bod gennym fwy o wasanaethau yn y gymuned, gyda ffocws ar gefnogi pobl gartref. Ar ddechrau'r pandemig roeddem yn gwybod bod posibilrwydd y byddai gwasanaethau ysbyty yn cael eu llethu. Felly, roedd yn hanfodol sicrhau ein bod yn gallu helpu pobl i aros gartref a darparu gofal yn fwy uniongyrchol iddynt. Fe wnaethom sefydlu gwasanaethau gwell ar gyfer y rhai a oedd angen gofal a chefnogaeth ychwanegol. Mae Gwasanaeth Rhyddhau i Adfer ac Asesu wedi golygu bod llawer o bobl a dderbynnir i Ysbytai Cyffredinol Dosbarth wedi cael cynnig a chymryd y gwasanaeth gofal a therapi gwell hwn, sydd wedi golygu bod pobl wedi gallu dychwelyd adref heb fod angen arhosiad pellach yn yr ysbyty cymunedol. Gwnaethpwyd hyn yn bosibl trwy gael therapyddion ychwanegol yn y gymuned i allu darparu gofal wedi'i deilwra gartref.

Yn ogystal â'n gwasanaethau ein hunain, a'r rhai a ddarperir gan y Cyngor a phartneriaid yn y trydydd sector, rwyf hefyd yn ymwybodol iawn o'r ymdrech gymunedol aruthrol gan bobl yn yr ardal i gadw llygad am eu cymdogion yn ystod yr amser hwn. Diolch i bawb am bopeth rydych chi wedi'i wneud i gadw Dwyrain Sir Faesyfed yn ddiogel.

O ran y pandemig a'r argyfwng iechyd cyhoeddus parhaus, rydym nawr yn troi ein ffocws at sicrhau y gellir cwblhau ein rhaglen frechu hynod lwyddiannus. Yn ogystal, rydym yn gwybod bod risg o drydedd don o'r pandemig gan gynnwys bygythiad amrywiadau newydd o coronafirws. Rhaid inni aros yn barod am hyn i gyd, gan gynnwys darparu Gwasanaeth Profi ac Olrhain cynhwysfawr.

Yn bwysig, mae llawer o waith i'w wneud i ddal i fyny ar yr ôl-groniad gofal y mae'r pandemig wedi tarfu arno. Mae rhestrau aros wedi codi'n sylweddol, a gall gymryd sawl blwyddyn i'r adferiad hwn gael ei gwblhau.

Wrth i ni weithio ar yr holl faterion hyn, rydym yn parhau â'n gwaith i ailagor y ward yn Trefyclo. Rwy'n teimlo bod yn rhaid i mi fod yn onest â chi a nodi fy mhryder parhaus ynghylch y siawns o recriwtio'n llwyddiannus ar gyfer y ward. Gwyddom ein bod wedi cael anawsterau sylweddol o'r blaen a gwyddom fod y galw a'r cyfleoedd i staff gofal iechyd hyd yn oed yn uwch o ystyried y pandemig a'r heriau eraill a grybwyllwyd uchod. Serch hynny, rhoddaf ein hymrwymiad i wneud ein gorau glas wrth geisio recriwtio a byddem yn gwerthfawrogi cefnogaeth y gymuned leol yn yr ymdrech hon yn fawr iawn.

Mae cael cynnig deniadol iawn yn allweddol o ystyried bod gan staff sawl dewis o ran ble i weithio. Yn fy mhrofiad hir yn y GIG, gall ymgyrchoedd 'Arbed ein hysbytai' ei gwneud hi'n anoddach denu staff i ddod i weithio yn yr ardal. Felly, gobeithio y gallwn ddal yr egni lleol clir i weithio gyda'n gilydd i hyrwyddo Trefyclo fel lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

O ran y gwaith sydd ar y gweill ar hyn o bryd, mae tîm y prosiect wrthi'n gweithio ar gynlluniau i ailagor y ward cleifion mewnol. Cynhaliwyd cyfarfod yr wythnos hon gyda staff o Ysbyty Trefyclo i drafod y sefyllfa bresennol ac i gynhyrchu meddyliau a syniadau pellach ar y ffordd orau i ddenu pobl i'r ardal. Bydd hyn yn cymryd amser, gan fod nifer y Swyddi Gwag Cofrestredig yr uchaf yn Powys ar hyn o bryd. Mae angen oddeutu 13 o nyrsys cofrestredig llawn amser (wte) ar y ward er mwyn i'r rotas gael eu llenwi, ac ar hyn o bryd mae dros 8.5 swydd wag. Yr ail gyfradd swyddi gwag uchaf yw ward cleifion mewnol Llandrindod Wells, sy'n pwysleisio'r heriau recriwtio sy'n ein hwynebu yn Sir Faesyfed. Mae hysbysebion recriwtio wedi bod yn rhedeg yn barhaol ar gyfer ward cleifion mewnol Knighton ac mae hysbysebu lleol pellach yn cael ei gynllunio, yn ogystal â pharhau i annog staff i ddefnyddio eu cysylltiadau eu hunain i ddenu nyrsys newydd i'r tîm. Tra bod y recriwtio yn parhau, mae tîm y prosiect wedi cwmpasu ffyrdd i'r staff presennol a hefyd staff sy'n ymuno â'r tîm barhau i weithio yng Nghymuned Knighton ac ar ei chyfer. Mae hyn yn rhoi cyfle go iawn i adeiladu ar y gwasanaethau gofal gwell a roddwyd ar waith yn ystod y pandemig.

Rwy'n gobeithio bod y bwletin hwn yn rhoi sicrwydd o'n hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl Trefyclo a'r ardal, a'n bod yn parhau i gymryd camau i ailagor y ward. Rwyf hefyd yn cydnabod y gallai pobl leol boeni am ddarpariaeth gofal yn y dyfodol ac felly byddwn yn croesawu'r cyfle i gadw mewn cysylltiad ag arweinwyr cymunedol lleol a thrafod yr heriau ynghyd ond hefyd y cyfleoedd ar gyfer darparu gofal yn lleol.

 

Diolch,

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr

Rhannu:
Cyswllt: