Neidio i'r prif gynnwy

Ein Elusen

Yr Elusen BIAP yw’r elusen gofrestredig (elusen rhif 1057902) ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys cyfan ac rydym yn gofalu am yr holl roddion a wneir i staff, gwasanaethau ac ysbytai.

Rydym yn dosbarthu’r roddion hynny drwy ein gynlluniau grant gwahanol (fel y Cronfa Ymateb i COVID) sy'n agored i geisiadau gan aelodau staff PTHB, elusennau a sefydliadau lleol eraill ym Mhowys. Mae pob un o’n prosiectau yn trio gwella iechyd a lles staff y GIG, cleifion, a’r gymuned tu hwnt I’r hyn y gellir ei ddarparu drwy gyllid craidd.

Gwneud rhodd

Diolch i chi am feddwl am roi rhodd. Gall rhoddion wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r amgylchedd lle mae cleifion yn derbyn gofal neu i'r gwasanaeth maen nhw'n ei dderbyn. Gellir eu defnyddio mewn pob math o ffyrdd. Dyma rai enghreifftiau o sut y defnyddiwyd rhoddion blaenorol:

  • Gwella amgylchedd neu gyfleusterau cleifion i ymwelwyr trwy ddarparu lluniau, dodrefn ac ati.
  • Gwella gerddi a lleoedd allanol er budd cleifion a staff.
  • Darparu teganau ac offer ychwanegol i blant sy'n mynychu ardaloedd triniaeth.
  • Darparu eitemau celf a therapiwtig i'w defnyddio mewn sesiynau ysbyty dydd.
Mae rhoddion yn cael ei cadw ym Mhowys ac os yw rhoddwr yn dymuno I’w rhodd gael ei defnyddio ar gyfer gwasanaeth neu achos penodol rydym yn sicrhau bod hyn yn digwydd.
 

A allaf roi rhodd at bwrpas penodol?

Gallwch ofyn i'ch rhodd gael ei defnyddio at bwrpas penodol, er enghraifft i brynu darn o offer neu i fynd i wasanaeth dynodedig neu grŵp staff. Gwnewch hyn yn glir pan roddwch eich rhodd a byddwn yn gwneud ei orau glas i fodloni'ch dymuniadau. Os na allwn gyflawni eich cais am unrhyw reswm, byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn. Yna gallwch naill ai wneud cais gwahanol neu, os yw'n well gennych, byddwn yn dychwelyd eich rhodd.

Os hoffech i'ch rhodd gael ei defnyddio lle bynnag y mae ei angen fwyaf i wella cyfleusterau neu wasanaethau i gleifion a staff, peidiwch â nodi cronfa gyda'ch rhodd. Yna rhoddir eich rhodd yn y Gronfa Dibenion Cyffredinol ar gyfer Powys yn ei chyfanrwydd.

 

Sut alla i roi rhodd?

Mae tair ffordd y gallwch chi roi rhodd:

  • Gallwch nawr gyfrannu drwy ein tudalen JustGiving. Mae'n ffordd syml a diogel o roi.
  • Yn bersonol trwy alw i mewn i Adran Weinyddiaeth eich ysbyty lleol. Os gwnewch hyn, gallwch roi arian parod neu siec a bydd aelod o staff yn darparu derbynneb swyddogol.
  • Trwy bostio siec i Gronfa Elusennol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, yr Adran Gyllid, Ysbyty Bronllys, Bronllys, Aberhonddu, Powys, LD3 0LU.

Ystyriwch gwneud datganiad Cymorth Rhodd i gynyddu werth eich rodd gan lan at 25%. Mwy o wybodaeth yma.

A all rhywun fy nghynghori ynghylch fy rhodd?

Os oes angen help arnoch i benderfynu sut i wneud eich rhodd, sut yr hoffech iddo gael ei ddefnyddio neu a ddylid defnyddio Gift Aid, gallwch gysylltu â'r tîm Elusen drwy PTHB.Charity@wales.nhs.uk. Neu, gallwch siarad ag Adran Gyllid Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar 01874 712704.

Gallwch gadw mewn cysylltiad â'r Elusen drwy ein cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: @PTHBCharity 

Twitter: @PTHBCharity

Ble alla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Gronfa Elusennol y Bwrdd Iechyd?

Mae Cronfa Elusennol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (yr Elusen) wedi'i chofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau - Rhif Cofrestredig 1057902.

Dynodir Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (PTHB) yn Ymddiriedolwr Corfforaethol yr Elusen. Er mwyn cynorthwyo'r Ymddiriedolwr Corfforaethol i gyflawni ei ddyletswyddau statudol o dan y cofrestriad hwn, mae Pwyllgor Cronfa Elusennol wedi'i sefydlu gyda phwerau dirprwyedig i reoli'r Elusen. Gellir gweld manylion y Pwyllgor yn y ddolen ganlynol: Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Mae Cronfa Elusennol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ddiolchgar iawn i bawb sy'n rhoi rhodd.

Gallwch weld canllawiau ariannu yr Elusen BIAP yma (Saesneg yn Unig).

Gallwch weld ein canllawiau ar roddion ar gyfer staff BIAP yma (Saesneg yn unig).

Os hoffech darganfod mwy am godi arian ar gyfer yr Elusen BIAP, gweld ein Pecyn Gwybodaeth ar Godi Arian yma (Saesneg yn unig).

Gallwch weld ein Cynllun Elusen 2022-2025 yma (Saesneg yn unig).

I weld FCP 007 Polisi Crofeydd Elusennol ewch i'r SharePoint (Saesneg yn unig).

 

Diolch!

 

Gadael Etifeddiaeth

Trwy adael rhodd yn eich ewyllys fe allwch chi cyfrannu at achos sy'n pwysig iddych chi.

Dyma rhai o'r cwestiynau fwyaf amal sy'n ymwneud â gadael etifeddiaeth (Saesneg yn unig).

 

 

Cylchlythyrau Elusen BIAP

Clychlythyr Elusen BIAP Ionawr 2023 (Saesneg yn Unig)

 

Clychlythyr Elusen BIAP Rhagfyr 2022 (Saesneg yn Unig)

Clychlythyr Elusen BIAP Tachwedd 2022 (Saesneg yn Unig)

Clychlythyr Elusen BIAP Hydref 2022 (Saesneg yn Unig)

Clychlythyr Elusen BIAP Medi 2022 (Saesneg yn Unig)

Clychlythyr Elusen BIAP Awst 2022 (Saesneg yn Unig)

Clychlythyr Elusen BIAP Gorfennaf 2022 (Saesneg yn Unig)

Clychlythyr Elusen BIAP Mehefin 2022 (Saesneg yn Unig)

Clychlythyr Elusen BIAP Mai 2022 (Saesneg yn Unig)

Clychlythyr Elusen BIAP Ebrill 2022 (Saesneg yn Unig) 

Clychlythyr Elusen BIAP Rhagfyr 2021 (Saesneg yn Unig)

Cylchlythyr Elusen BIAP Tachwedd 2021 (Saesneg yn Unig)

Cylchlythyr Elusen BIAP Hydref 2021 (Saesneg yn Unig) 

Cylchlythyr Elusen BIAP Medi 2021 (Saesneg yn Unig)

Cylchlythyr Elusen BIAP Awst 2021 (Saesneg yn Unig) 

Cylchlythyr Elusen BIAP Gorffennaf 2021 (Saesneg yn Unig) 

Cylchlythyr Elusen BIAP Mehefin 2021 (Saesneg yn Unig) 

 

Cysylltwch â PTHB.Charity@wales.nhs.uk i ofyn am wybodaeth mewn fformat hygyrch.     

Rhannu:
Cyswllt: