Neidio i'r prif gynnwy

Ein Elusen

Diolch i chi am feddwl am roi rhodd.

Gall rhoddion wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r amgylchedd lle mae cleifion yn derbyn gofal neu i'r gwasanaeth maen nhw'n ei dderbyn. Gellir eu defnyddio mewn pob math o ffyrdd. Dyma rai enghreifftiau o sut y defnyddiwyd rhoddion blaenorol:

  • Darparu eitemau penodol o offer ar gyfer ward ddynodedig neu wasanaeth cymunedol.
  • Gwella amgylchedd neu gyfleusterau cleifion i ymwelwyr trwy ddarparu lluniau, dodrefn ac ati.
  • Gwella gerddi a lleoedd allanol er budd cleifion a staff.
  • Darparu teganau ac offer ychwanegol i blant sy'n mynychu ardaloedd triniaeth.
  • Darparu eitemau celf a therapiwtig i'w defnyddio mewn sesiynau ysbyty dydd.

A allaf roi rhodd at bwrpas penodol?

Gallwch ofyn i'ch rhodd gael ei defnyddio at bwrpas penodol, er enghraifft i brynu darn o offer neu i fynd i wasanaeth dynodedig neu grŵp staff. Gwnewch hyn yn glir pan roddwch eich rhodd a byddwn yn gwneud ei orau glas i fodloni'ch dymuniadau. Os na allwn gyflawni eich cais am unrhyw reswm, byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn. Yna gallwch naill ai wneud cais gwahanol neu, os yw'n well gennych, byddwn yn dychwelyd eich rhodd.

Os hoffech i'ch rhodd gael ei defnyddio lle bynnag y mae ei angen fwyaf i wella cyfleusterau neu wasanaethau i gleifion a staff, peidiwch â nodi cronfa gyda'ch rhodd. Yna rhoddir eich rhodd yn y Gronfa Dibenion Cyffredinol ar gyfer Powys yn ei chyfanrwydd.

A fydd fy rhodd yn cael ei chadw'n lleol?

Os ydych yn dymuno i'ch rhodd gael ei defnyddio'n lleol, byddwn yn sicrhau bod hyn yn digwydd. Gwnewch eich rhodd yn eich ysbyty lleol neu gofynnwch i'ch rhodd fynd i gronfa leol neu faes gwasanaeth dynodedig.

Sut alla i roi rhodd?

Mae dwy ffordd y gallwch chi roi rhodd:

  • Yn bersonol trwy alw i mewn i Adran Weinyddiaeth eich ysbyty lleol. Os gwnewch hyn, gallwch roi arian parod neu siec a bydd aelod o staff yn darparu derbynneb swyddogol.
  • Trwy bostio siec i Gronfa Elusennol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, yr Adran Gyllid, Ysbyty Bronllys, Bronllys, Aberhonddu, Powys, LD3 0LU.

Defnyddio Cymorth Rhodd

Mae defnyddio Cymorth Rhodd yn golygu y gallwn hawlio 25c ychwanegol gan Gyllid y Wlad am bob £ 1 a roddwch. Nid oes unrhyw gost ychwanegol i chi, ar yr amod eich bod yn drethdalwr yn y DU.

Mae hyn yn golygu y gellir troi rhodd o £ 10 yn £ 12.50, dim ond trwy ei wneud trwy Gymorth Rhodd. Dychmygwch y gwahaniaeth a allai wneud pe bai'n cael ei gymhwyso i'n holl roddion!

Nodwch ar y ffurflen roi, os ydych yn dymuno rhoi Cymorth Rhodd i'ch rhodd.

A all rhywun fy nghynghori ynghylch fy rhodd?

Os oes angen help arnoch i benderfynu sut i wneud eich rhodd, sut yr hoffech iddo gael ei ddefnyddio neu a ddylech ddefnyddio Cymorth Rhodd, gofynnwch am gael siarad â rhywun yn Adran Weinyddiaeth eich ysbyty lleol neu ffoniwch Adran Gyllid Addysgu Iechyd Powys. Bwrdd ar 01874 712704.

Ble alla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Gronfa Elusennol y Bwrdd Iechyd sy'n dysgu Powys?

Mae Cronfa Elusennol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (yr Elusen) wedi'i chofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau - Rhif Cofrestredig 1057902.

Dynodir Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (PTHB) yn Ymddiriedolwr Corfforaethol yr Elusen. Er mwyn cynorthwyo'r Ymddiriedolwr Corfforaethol i gyflawni ei ddyletswyddau statudol o dan y cofrestriad hwn, mae Pwyllgor Cronfa Elusennol wedi'i sefydlu gyda phwerau dirprwyedig i reoli'r Elusen. Gellir gweld manylion y Pwyllgor yn y ddolen ganlynol: Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Mae Cronfa Elusennol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ddiolchgar iawn i bawb sy'n rhoi rhodd.

Gallwch weld canllawiau ariannu yr Elusen BIAP yma (Saesneg yn Unig).

Diolch!

 

Gadael Etifeddiaeth

Trwy adael rhodd yn eich ewyllys fe allwch chi cyfrannu at achos sy'n pwysig iddych chi.

Dyma rhai o'r cwestiynau fwyaf amal sy'n ymwneud â gadael etifeddiaeth (Saesneg yn unig).

 

Cylchlythyrau Elusen BIAP

Cylchlythyr Elusen BIAP Tachwedd 2021 (Saesneg yn Unig)

Cylchlythyr Elusen BIAP Hydref 2021 (Saesneg yn Unig) 

Cylchlythyr Elusen BIAP Medi 2021 (Saesneg yn Unig)

Cylchlythyr Elusen BIAP Awst 2021 (Saesneg yn Unig) 

Cylchlythyr Elusen BIAP Gorffennaf 2021 (Saesneg yn Unig) 

Cylchlythyr Elusen BIAP Mehefin 2021 (Saesneg yn Unig) 

 

Cysylltwch â abe.sampson@wales.nhs.uk i ofyn am wybodaeth mewn fformat hygyrch.     

Rhannu:
Cyswllt: