Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau i'r Cyfryngau ar Adrodd am Hunanladdiad

Mae hunanladdiad yn destun pryder mawr ym maes iechyd y cyhoedd ac felly’n bwnc sydd yn bendant er budd y cyhoedd.

Er y gall adrodd mewn modd sensitif roi gwybodaeth i’r cyhoedd a’u haddysgu am hunanladdiad a’r arwyddion i wylio amdanynt, mae yna dystiolaeth ymchwil gadarn a chyson bod rhai ffyrdd o adrodd newyddion yn arwain at gynnydd mewn cyfraddau hunanladdiad.

Gall sylw yn y cyfryngau ddylanwadu ar y ffordd mae pobl yn ymddwyn mewn argyfwng a’u credau ynghylch yr opsiynau sydd ar gael iddynt. Mae’r ymchwil yn dangos bod rhai mathau o ddarluniadau yn y cyfryngau, fel disgrifio dull yn eglur a gorliwio a gormod o sylw, yn gallu arwain at ymddygiad hunanladdol dynwaredol ymysg pobl fregus.

Mae’r Samaritans Cymru wedi cyhoeddi canllawiau cyfryngau defnyddiol ar adrodd am hunanladdiad.

Deg peth i'w cofio wrth adrodd am hunanladdiad

  1. Peidiwch ag adrodd am ddulliau hunanladdiad mewn erthyglau, fel dweud bod rhywun wedi marw trwy grogi, yn arbennig mewn penawdau.
  2. Cofiwch gynnwys cyfeiriadau at y ffaith bod modd atal hunanladdiad a nodi ffynonellau cymorth, fel llinell gymorth y Samariaid. Gall hyn annog pobl i geisio cymorth, a allai achub bywydau. Pan mae bywyd yn anodd, mae’r Samariaid yma – dydd neu nos, 365 diwrnod y flwyddyn. Gallwch eu ffonio am ddim ar 116 123, anfon neges e-bost at jo@samaritans.org, neu fynd i www.samaritans.org i ddod o hyd i’r gangen agosaf. Os hoffech siarad â rhywun yn Gymraeg, ffoniwch am ddim ar 0808 164 0123 pob dydd rhwng 7pm ac 11pm.
  3. Cofiwch osgoi penawdau dramatig a thermau cryf fel ‘epidemig o hunanladdiadau’. Peidiwch byth ag awgrymu bod rhywun wedi marw ar unwaith neu fod ei farwolaeth yn gyflym, yn hawdd, yn ddi-boen, yn anochel nac yn ateb i’w broblemau. Gochelwch rhag ieithwedd sy’n gorliwio neu’n clodfori hunanladdiad.
  4. Peidiwch â chyfeirio at safle neu le penodol fel un poblogaidd neu adnabyddus am hunanladdiadau, er enghraifft, ‘ag enw drwg’ neu ‘fan gwael’ am hunanladdiadau, a pheidiwch â rhoi gwybodaeth, fel uchder pont neu glogwyn.
  5. Peidiwch â defnyddio lluniau neu fideo sy’n ddramatig, yn emosiynol neu’n gorliwio. Gall gormod o ddelweddau greu swyn o gwmpas marwolaeth ac achosi i unigolion bregus oruniaethu â’r ymadawedig.
  6. Peidiwch â rhoi gormod o sylw i storïau a’u gosod mewn mannau rhy amlwg, fel ar frig y dudalen flaen neu fel y brif stori, a pheidiwch â’u cysylltu â storïau blaenorol am hunanladdiad.
  7. Byddwch yn arbennig o ofalus wrth ymdrin â’r cyfryngau cymdeithasol a pheidiwch â chrybwyll na rhoi dolenni i sylwadau, neu wefannau/ fforymau sy’n hyrwyddo neu’n creu swyn o amgylch hunanladdiad. Yn yr un modd, mae’n fwy diogel peidio ag agor adrannau sylwadau ar storïau am hunanladdiad a dylid ystyried yn ofalus pa mor briodol yw hyrwyddo storïau trwy hysbysiadau gwthio.
  8. Dylid osgoi cyhoeddi cynnwys o nodiadau hunanladdiad neu negeseuon tebyg a adawyd gan berson sydd wedi marw. Gallant ei gwneud yn fwy tebygol y bydd pobl yn uniaethu â’r ymadawedig. Gallai hefyd ramanteiddio hunanladdiad neu achosi trallod i’r teulu a ffrindiau sydd wedi cael profedigaeth.
  9. Mae dyfalu am achos hunanladdiad neu’r ‘sbardun’ amdano yn gallu gor-symleiddio’r mater a dylid ei osgoi. Mae hunanladdiad yn hynod o gymhleth a’r rhan fwyaf o’r amser nid oes un digwyddiad neu ffactor sy’n achosi i rywun wneud amdano ei hun.
  10. Mae pobl ifanc yn fwy agored i haint hunanladdiad. Wrth ymdrin â marwolaeth person ifanc, peidiwch â gwneud y stori’n rhy amlwg na defnyddio lluniau dro ar ôl tro, gan gynnwys mewn orielau. Peidiwch â defnyddio ieithwedd neu ddelweddau emosiynol, rhamanteiddiedig – mae ymagwedd ffeithiol, sensitif yn llawer mwy diogel. Gall sylw sy’n adlewyrchu’r materion ehangach o gwmpas hunanladdiad, gan gynnwys y ffaith bod modd ei atal, helpu i leihau risg ymddygiad hunanladdol. Cofiwch gynnwys cyfeiriadau clir ac uniongyrchol at adnoddau a sefydliadau cymorth.

Gwybodaeth Bellach

 

Rhannu:
Cyswllt: