Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion y Bwrdd Iechyd

Achosion o'r Frech Goch ar gynnydd: ydy'ch plentyn wedi ei amddiffyn?
Bachgen bach yn chwarae gyda tegan trên
Bachgen bach yn chwarae gyda tegan trên

Yn y DU, mae achosion o’r Frech Goch yn cynyddu. Gall y frech goch fod yn glefyd difrifol iawn ac achosi cymhlethdodau difrifol, sy’n gallu peryglu bywyd.

Galw Heibio Brechlyn Atgyfnerthu'r Gwanwyn COVID-19 - wythnos yn dechrau 17 Mehefin

Cynigir Brechlyn Atgyfnerthu’r Gwanwyn COVID-19 i'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Dylai'r rhai sy'n gymwys nawr fod wedi derbyn gwahoddiad i un o'n clinigau ar draws Powys. 

Neges gan ein Is-Gadeirydd ar 80 mlynedd ers D-Day
Gardd
Gardd

Heddiw, ar ben-blwydd D-Day yn 80 oed , ymunwn â’r genedl i gofio ac anrhydeddu’r rhai a fu farw.

Galw Heibio Brechlyn Atgyfnerthu'r Gwanwyn COVID-19 - wythnos yn dechrau 10 Mehefin

Cynigir Brechlyn Atgyfnerthu’r Gwanwyn COVID-19 i'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Dylai'r rhai sy'n gymwys nawr fod wedi derbyn gwahoddiad i un o'n clinigau ar draws Powys. 

Cwrs coginio a rhifedd am ddim ar gael i'w archebu nawr

Diddordeb mewn gwella eich sgiliau rhifedd wrth goginio?

Mae offer monitro calon symudol newydd Powys yn helpu i ganfod afreoleidd-dra ar y galon yn gyflymach

Mae gwasanaeth newydd sy'n ei gwneud hi'n gyflymach ac yn haws i gleifion ddarganfod a ydyn nhw'n dioddef o arhythmia bellach yn cael ei gyflwyno i gleifion trwy rai meddygfeydd ym Mhowys.

Rhaglenni salwch penodol bellach ar gael gyda SilverCloud
Ffitrwydd, dwylo hapus a chalon menyw mewn natur ar ôl rhedeg am iechyd, lles ac ymarfer corff.
Ffitrwydd, dwylo hapus a chalon menyw mewn natur ar ôl rhedeg am iechyd, lles ac ymarfer corff.

Mae cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i helpu gydag effaith emosiynol cyflyrau iechyd hirdymor (LTCs) gan gynnwys poen cronig a chlefyd y galon ar gael nawr i drigolion Powys gan GIG Cymru.

Cyhoeddi Adroddiad yr Ymchwiliad Gwaed Heintiedig
Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia
Delwedd o Cynnydd Baner balchder
Delwedd o Cynnydd Baner balchder

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn falch o gefnogi’r Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia ar y 17 Mai.

Rhowch gynnig ar gerdded ystyriol ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Delwedd o fenyw yn cerdded drwy
Delwedd o fenyw yn cerdded drwy

Mae'n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, a'r thema eleni yw 'Symudiad – Symud ar gyfer ein Hiechyd Meddwl'. Gall symud yn fwy rhoi hwb i'ch lefelau egni, lleihau straen a gwella eich hunanhyder.

Llinell Fywyd Iechyd Meddwl Powys yn Cyrraedd Carreg Filltir yn Un Oed

Mae llinell ffôn bwrpasol ym Mhowys ar gyfer pobl sydd angen cymorth iechyd meddwl brys wedi cyrraedd ei phen-blwydd cyntaf.

Dyddiad cau yn fuan ar gyfer cynllun grant iechyd a lles

Mae cyllid ar gyfer prosiectau sy'n cyfrannu at iechyd a lles pobl Powys ar gael drwy'r Cynllun Grantiau Bach Iechyd ond mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yn agosáu'n gyflym.

Diweddariad ar Adolygiad Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS).
peilot a hofrennydd
peilot a hofrennydd

Penderfyniad Cydbwyllgor Comisiynu GIG Cymru – 23/4/24

Penodi Aelodau Annibynnol i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys
Logo BIAP ar gefndir glas
Logo BIAP ar gefndir glas

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dau benodiad i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Adroddiad arolygu cadarnhaol ar gyfer cartref preswyl Tref-y-clawdd

Mae'r tîm yng nghartref gofal preswyl Knighton's Cottage View wedi croesawu ei adroddiad arolygu cadarnhaol iawn diweddaraf gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Gwasanaeth iechyd meddwl digidol GIG Cymru yn taro carreg filltir nifer atgyfeiriadau
Merch ifanc yn edrych i lawr ar ei chefndir glas a gwyn ar ei ffôn gyda logo SilverClould a GIG Cymru.
Merch ifanc yn edrych i lawr ar ei chefndir glas a gwyn ar ei ffôn gyda logo SilverClould a GIG Cymru.

Mae gwasanaeth cymorth iechyd meddwl ar-lein GIG Cymru wedi cyrraedd 30,000 o atgyfeiriadau ers ei dreialu chwe blynedd yn ôl.

 

Gwasanaeth iechyd meddwl ar-lein am ddim yn ehangu cyrhaeddiad yn ne Cymru
Merch yn edrych ar wefan SilverCloud ar laptop
Merch yn edrych ar wefan SilverCloud ar laptop

Gall pobl yn ne Cymru nawr gael therapi iechyd meddwl ar-lein am ddim drwy system atgyfeirio newydd a sefydlwyd mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (BIP CTM).

Gwasanaeth calon newydd Powys yn gweld cleifion yn cael eu trin yn nes at eu cartrefi

Mae gwasanaeth newydd ar gyfer cleifion yr amheuir bod ganddynt broblemau'r galon wedi'i gyflwyno gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys sy'n gweld cleifion yn cael diagnosis a thriniaeth yn nes at eu cartrefi.

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn lansio ymgyrch newydd i godi ymwybyddiaeth o'r niweidion posibl o fêpio i bobl ifanc

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn lansio ymgyrch newydd i godi ymwybyddiaeth o’r niweidion posibl o fêpio i bobl ifanc.

Diweddariad ar Adolygiad Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS).
hofrennydd a pheilot
hofrennydd a pheilot

Cyfarfu Bwrdd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ddydd Iau 11 Ebrill i drafod ac ystyried argymhellion wedi'u diweddaru.