Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion y Bwrdd Iechyd

Agoriad maes parcio ysbyty Aberhonddu
Torri
Torri

Yn gynharach yn y mis agorwyd maes parcio staff newydd yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog yn swyddogol.

Gwyliwch ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar-lein

Os nad oeddech yn gallu ymuno â'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 27 Medi 2023 mae bellach ar gael i'w wylio ar-lein.

Ail gam Ymgysylltu â Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i'w gynnal o mis Hydref

Dweud eich dweud rhwng 9 Hydref a 5 Tachwedd 2023

Digwyddiad Lles Cymunedol a Gwybodaeth yng Ngilwern ar 2 Tachwedd 2023

Digwyddiad galw heibio rhwng 3.30pm a 7pm

Llythyr Claf i'w ddosbarthu i drigolion ardal Gilwern

Bydd llythyrau yn cyrraedd yn gynnar ym mis Hydref.

Hysbysiad Diweddariad Medi 2023

Mae COVID yn lledaenu ym Mhowys a’r DU. Bydd y ffliw a heintiau anadlol eraill yn cynyddu wrth i ni agosáu at yr hydref. Rydyn ni am amddiffyn ein holl gleifion a staff rhag y risg o ddatblygu haint

Adolygiad Gwasanaeth GCTMB - Briffio 10

Diweddariad diweddaraf gan EASC ar yr adolygiad ambiwlans awyr.

Diweddariad gan Dîm Adolygu Covid-19 nosocomiadd

Mae tîm adolygu COVID-19 nosocomiaidd pwrpasol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys bellach wedi cwblhau ei ymchwiliadau diogelwch cleifion sydd wedi’u cynnwys yn y Rhaglen Genedlaethol COVID-19 Nosocomiaidd

Rhestr Wrth Gefn Brechu COVID nawr ar agor

Mae ein rhestr wrth gefn ar gyfer brechiadau COVID ar agor.

Gwasanaeth neges testun wedi'i ddatblygu i helpu ysmygwyr i roi'r gorau i ysmygu

Ar hyn o bryd mae tîm Rhoi'r Gorau i Ysmygu Powys yn gweithio mewn partneriaeth â rhai meddygfeydd i gefnogi ysmygwyr trwy wasanaeth neges destun.

Ymgysylltiad 8 wythnos ar Ddarparu Gwasanaethau Uned Mân Anafiadau yng Ngwent

Ydych chi'n defnyddio gwasanaethau mân anafiadau yn y Fenni?

Mae ymgysylltu ar ddarpariaeth gwasanaethau mân anafiadau ledled Gwent yn y dyfodol yn mynd rhagddo tan 3 Tachwedd 2023.

Comisiwn Bevan yn ceisio barn y cyhoedd ar ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Trafodwch ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Pwysau ariannol ar y GIG yn sbarduno newid mewn statws uwchgyfeirio
Chwyddwydr ar gefndir gwyn
Chwyddwydr ar gefndir gwyn

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi symud o "drefniadau arferol" i sefyllfa "monitro uwch” ar gyfer cynllunio a chyllid yn unol â’r Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd cenedlaethol ar y cyd.

Mae'n bwysig cadw'n ddiogel yn y gwres

Mae’r rheiny sydd yn y perygl mwyaf yn cynnwys pobl hŷn, plant ifanc iawn a phobl sydd â chyflyrau meddygol sy’n bod yn barod.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 27 Medi 2023
Ni nodwyd unrhyw faterion RAAC mewn adeiladau BIAP

Ni nodwyd unrhyw faterion RAAC mewn adeiladau BIAP

Byrddau cyfathrebu cynhwysol wedi'u gosod mewn maes chwarae Talgarth
Tara Louviere-Cowen, Jackie Perola, Stephen Butcher, William Powell, Sophie a Jess Powell ym maes chwarae Talgarth
Tara Louviere-Cowen, Jackie Perola, Stephen Butcher, William Powell, Sophie a Jess Powell ym maes chwarae Talgarth

Mis diwethaf cafodd y byrddau cyfathrebu diweddaraf eu gosod ym maes chwarae Woodlands Avenue yn Nhalgarth. 

Eich cyfle chi i helpu Ymchwiliad Covid-19 y DU i ddeall y pandemig, o'ch safbwynt chi, wrth i ni ymchwilio i ymateb y DU a'i effaith

Mae pob un o'n profiadau yn unigryw a dyma eich cyfle i rannu'r effaith a gafodd arnoch chi, a'ch bywyd, â'r Ymchwiliad.

Diweddariad ar ddatblygiad Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys y GIG (EMRTS Cymru) ac Elusen Ambiwlans Awyr Cymru (8 Awst 2023)

Diweddariad diweddaraf gan EASC ar yr adolygiad ambiwlans awyr.

Gall pobl hŷn weithredu heddiw i ddiogelu eu dyfodol

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus wedi gweithio mewn partneriaeth er mwyn datblygu canllawiau hwylus ar Atwrneiaeth Arhosol.