Neidio i'r prif gynnwy

Cadw'n Iach Tra Byddwch yn Aros

Gwasanaeth Cyswllt Cleifion  

Mae'r pandemig wedi golygu bod amseroedd aros wedi cynyddu ym mhob ardal yn y DU a bydd yn parhau i gynyddu wrth i'r rhai sydd heb dderbyn triniaeth barhau i ddod ymlaen.  

Mae'r Gwasanaeth Cyswllt Cleifion wedi'i sefydlu i helpu'r rhai sydd ar restr aros i reoli eu hiechyd eu hunain yn well wrth aros am driniaeth a dysgu beth i'w wneud rhag ofn i'w cyflwr waethygu.    

Byddwn yn diweddaru ein gwefan i ddarparu cyngor a chefnogaeth briodol a byddwn yn cyfathrebu â'r rhai sydd ar restr aros drwy neges destun, llythyr neu dros y ffôn.  

Mae ein rhif ffôn yn 01874 422 511

Mae'r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.30am a 4pm.

Os ydych yn aros am lawdriniaeth neu driniaeth ar hyn o bryd, gall paratoi yn effeithlon a dysgu sut i reoli eich symptomau wneud gwahaniaeth sylweddol i ganlyniad eich triniaeth a’ch adsefydliad.

Mae’r tudalennau Cyngor a Chefnogaeth yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth ar sut y gallwch wneud hyn.
Bydd hwn yn eich helpu rheoli a chwarae rhan weithredol yn eich gofal.

Pam mae’n bwysig paratoi?

Bydd paratoi yn eich helpu i: 

  • ymateb yn well i driniaeth yn y dyfodol a gwella’n gyflymach.
  • gwella eich lefelau egni, lleihau blinder a gwella eich patrwm cwsg.
  • aros yn annibynnol a gwneud rhagor o weithgareddau cyffredin o ddydd i ddydd.

Gwella’ch ffitrwydd a lles cyffredinol, yn ogystal â hyrwyddo ffordd iach o fyw yn hirdymor.

Sylwch fod yr adnodd gwybodaeth hwn yn ganllaw, ac ni ddylid ei ddefnyddio ar draul unrhyw gyngor rydych wedi'i gael gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol. 

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich cyflwr, cysylltwch â’ch ymarferydd gofal iechyd neu eich Meddyg Teulu.  

Am ofal mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.  

Gallwch hefyd gael cymorth meddygol drwy ffonio 111 neu ar-lein yn  GIG 111 Cymru (wales.nhs.uk) a all ddweud wrthych: 

  • ble i fynd am gymorth gyda’ch symptomau os nad ydych yn sicr beth i’w wneud 
  • sut i ddod o hyd i wybodaeth a chymorth iechyd cyffredinol 
  • ble i gael cyflenwad brys o’ch presgripsiwn
  • sut i gael presgripsiwn rheolaidd
Rhannu:
Cyswllt: