Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf) yn adlewyrchu ymrwymiad y llywodraeth i hyrwyddo natur mwy agored gan awdurdodau cyhoeddus. Pwrpas y Ddeddf yw sicrhau bod pob maes o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys y GIG, yn agored ac yn dryloyw, gan sicrhau bod mwy o wybodaeth am wasanaethau cyhoeddus ar gael yn rhwydd.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (PTHB) yn cydnabod bod gan y cyhoedd yr hawl i wybod sut mae gwasanaethau'r Bwrdd Iechyd yn cael eu trefnu a'u rhedeg. Mae ganddyn nhw'r hawl i wybod pa wasanaethau sy'n cael eu darparu, safonau'r gwasanaethau sy'n ddisgwyliedig, y targedau sy'n cael eu gosod a'r canlyniadau sy'n cael eu cyflawni, ynghyd â faint mae'n ei gostio i ddarparu'r gwasanaethau y mae'n eu cynnig.

Cynllun Cyhoeddi

Er mwyn cynorthwyo'r cyhoedd i gyrchu gwybodaeth o'r fath ac i gydymffurfio â'r Ddeddf, mae'r Bwrdd Iechyd wedi cynhyrchu Cynllun Cyhoeddi yn unol â'r Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol a gynhyrchwyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'n dilyn fformat y saith dosbarth o wybodaeth y cyfeirir atynt yn y Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol ac yn y Ddogfen Diffinio ar gyfer Cyrff Iechyd yng Nghymru.

Mae wedi'i nodi mewn saith parth ar wahân ac mae'r rhain wedi'u rhestru isod.

Ewch i'n tudalen Cynllun Cyhoeddi i gael mwy o wybodaeth .

Log Datgelu

Mae ein log datgelu yn rhestru ein hymatebion i geisiadau a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 sydd, yn ein barn ni, o ddiddordeb cyhoeddus ehangach.

Ewch i'n tudalen Log Datgelu i gael mwy o wybodaeth .

Hawl Mynediad Cyffredinol

Mae'r Bwrdd Iechyd hefyd yn rhoi hawl i'r cyhoedd gael mynediad at wybodaeth nad yw wedi'i chynnwys yn y Cynllun Cyhoeddi. Amlinellir yn fyr isod fanylion ar sut y gall aelodau'r cyhoedd wneud ceisiadau am wybodaeth i'r Bwrdd Iechyd a'r math o wybodaeth sydd ar gael iddynt.

Dim ond gwybodaeth a fyddai’n cael ei rhoi i unrhyw un a ofynnodd amdani, neu a fyddai’n addas i’r cyhoedd ei gweld, y gellir darparu gwybodaeth. Nid yw'n ystyried pwy sy'n gofyn am y wybodaeth a pham maen nhw ei eisiau.

Gall aelodau'r cyhoedd ofyn am unrhyw wybodaeth y maen nhw'n meddwl y gallai'r Bwrdd Iechyd ei chadw er y gallai rhywfaint o wybodaeth gael ei heithrio, er enghraifft, byddai'n annheg datgelu manylion personol am rywun arall.

Rhaid i bob cais am wybodaeth gael ei wneud yn ysgrifenedig, er enghraifft, mewn llythyr neu e-bost, gan ddarparu eich enw, rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad post neu gyfeiriad e-bost i'r Bwrdd Iechyd ymateb iddo. Sicrhewch fod eich cais mor eglur â phosibl neu fel arall efallai y bydd angen i chi ysgrifennu yn ôl atoch i ofyn am eglurhad a fydd yn arwain at oedi.

E-bostiwch ni ar powysfoi.foi@wales.nhs.uk neu ysgrifennwch atom:

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth

Ystafell Vera Vallins 

Ysbyty Bronllys

Bronllys

Aberhonddu

Powys LD3 0LU

Ffôn 01874 712642/2763

Bydd y Bwrdd Iechyd fel arfer yn ymateb i geisiadau cyn pen 20 diwrnod gwaith o'r diwrnod y bydd yn derbyn y cais. Gall:

  • darparu'r wybodaeth y gofynnir amdani;
  • hysbysu'r ceisydd os na chedwir y wybodaeth;
  • hysbysu'r sawl sy'n gofyn amdano os yw corff cyhoeddus arall yn cadw'r wybodaeth;
  • cyhoeddi 'Rhybudd Ffioedd' yn hysbysu'r sawl sy'n gofyn bod taliadau yn berthnasol i'r cais gwybodaeth penodol hwnnw;
  • gwrthod darparu'r wybodaeth, ac esbonio'r rhesymau pam;
  • hysbysu'r ymgeisydd bod angen mwy o amser ar y Bwrdd Iechyd i ystyried y prawf budd y cyhoedd, a chadarnhau pryd y dylid disgwyl ymateb.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n Taflenni Deddf Rhyddid Gwybodaeth ar ein gwefan etifeddiaeth ar http://www.powysthb.wales.nhs.uk/freedom-of-information .

Mae gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ganllawiau defnyddiol iawn i'ch cynorthwyo i wneud ceisiadau am wybodaeth i'r Bwrdd Iechyd. Am fwy o wybodaeth ewch i'w gwefan ar www.ico.org.uk.

Beth i'w wneud os ydych chi'n anhapus â'ch ymateb Rhyddid Gwybodaeth?

Os nad ydych yn hapus â'r ffordd yr ymdriniwyd â'ch cais, mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol, dyma lle bydd y Prif Weithredwr yn edrych ar eich cais ac yn gwneud penderfyniad annibynnol ynghylch a ydynt yn cytuno â'r ymateb gwreiddiol neu beidio. Mae gan y Bwrdd Iechyd 20 diwrnod gwaith i gynnal yr adolygiad hwn ac ymateb.

Os hoffech ofyn am adolygiad mewnol, anfonwch e-bost atom drwy powysfoi.foi@wales.nhs.uk neu ysgrifennwch atom:

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth

Ystafell Vera Vallins

Ysbyty Bronllys

Bronllys

Aberhonddu

Powys LD3 0LU

Ffôn 01874 712642/2763

 
Rhannu:
Cyswllt: