Neidio i'r prif gynnwy

Trefniadau Ymweld

Diweddariad ar Drefniadau Ymweld ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys (diweddarwyd ddiwethaf 15 Gorffennaf 2022)

Gwyddom ei bod yn bwysig i chi ymweld â'ch anwyliaid . Ein ple yw eich bod yn gwneud hynny'n ddiogel i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed rhag haint.

Ein polisi yw ei bod yn ofynnol i bob ymwelydd â’n hysbytai a’n clinigau wisgo gorchuddion wyneb, parhau i olchi eu dwylo’n aml, a pharchu pellter cymdeithasol.

Wrth i'r don bresennol o haint COVID-19 barhau, gellir diwygio neu ganslo ymweliadau ar unrhyw adeg er mwyn cynnal diogelwch.

Mae’r polisi lleol a ddeddfwyd gan y bwrdd iechyd yn ymdrin â’r pwyntiau allweddol canlynol i ymwelwyr:

 • Peidiwch â mynd i ysbytai neu safleoedd clinigol os ydych chi'n teimlo'n sâl, os oes gennych chi symptomau sy'n gysylltiedig ag unrhyw haint anadlol fel COVID-19 a'r ffliw, neu os ydych chi'n profi symptomau tebyg i annwyd, dolur rhydd a chwydu, twymyn neu os oes gennych chi frech ac mewn cyfnod o unigedd.
 • Byddwch yn ymwybodol y gall rheolau ymweld newid ar fyr rybudd oherwydd cyfraddau trosglwyddo COVID-19, niferoedd derbyn COVID-19 i’r ysbyty ac unrhyw achosion a allai godi yn yr ysbyty. Gall y sefyllfa newid yn gyflym felly mae'n bwysig bod aelodau'r cyhoedd yn gwirio gyda'r ward / adran cyn ymweld. Mae’r camau hyn ar waith i atal heintiau ac i wneud ymweliadau mor ddiogel â phosibl.
 • Bydd pob ymweliad trwy apwyntiad yn unig a bydd angen i bob ymwelydd gael asesiad risg unigol cyn ac ar ôl cyrraedd ymweliad y cytunwyd arno ar gyfer trefniadau ymweld eithriadol a chyffredinol, er mwyn cadw cleifion, staff ac ymwelwyr yn ddiogel.

Y canllawiau ymweld manwl

 1. Trefniadau ymweld cyffredinol :
 • Mae Ymweliad Rhithwir ar gael a gellir ei drefnu ar gais gyda'r ward
 • Ni chaniateir caniatáu ymwelwyr mewn ardaloedd lle mae achosion o COVID-19 a amheuir neu a gadarnhawyd (ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol a amlinellir uchod )
 • Gwiriwch gyda'r Ward / Adran am argaeledd ac amseroedd ymweld
 • Ymweliadau yn parhau i fod yn gyfyngedig pobl sy'n ymweld â diben clir wedi'i gyfyngu i 1 ymwelydd a nodwyd fesul claf (ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol a amlinellir uchod fel y cytunwyd gyda'r Nyrs â Gofal)
 • Cyfyngir ymweliadau i 1 awr (ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol a amlinellwyd uchod fel y cytunwyd gyda’r Nyrs â Gofal) yn ôl disgresiwn Rheolwr y Ward ac efallai y bydd angen cwtogi ar rai ymweliadau neu eu canslo.
 • Bydd ymweliadau trwy apwyntiad gyda'r Ward / Adran yn uniongyrchol a chadw at rifau diogel cymeradwy ar gyfer pob ardal benodol
 1. Amgylchiadau eithriadol ar gyfer ymweliadau cleifion mewnol :
 • Claf sy'n derbyn gofal diwedd oes yn ystod dyddiau olaf ei fywyd
 • Gofalwr/rhiant neu warcheidwad/cefnogwr/cynorthwyydd personol cyfarwydd i gynorthwyo gyda darparu gofal fel y cytunwyd gyda ward/adran
 • Gellir mynd â chleifion gyda nhw lle bo’n briodol a bod angen eu cynorthwyo i gyfathrebu a/neu i ddiwallu eu hanghenion iechyd, emosiynol, crefyddol neu ysbrydol fel y cytunwyd gyda ward/adran.
 1. Gofynnir i bob ymwelydd:
 • Peidiwch â mynd i ysbytai neu safleoedd clinigol os ydych chi'n teimlo'n sâl, os oes gennych chi symptomau sy'n gysylltiedig ag unrhyw haint anadlol fel COVID-19 a'r ffliw, neu os ydych chi'n profi symptomau tebyg i annwyd, dolur rhydd a chwydu, twymyn neu os oes gennych chi frech ac mewn cyfnod o unigedd .
 • I drefnu apwyntiad ymweld â'r ward yn uniongyrchol
 • Perfformio hylendid dwylo da (golchi dwylo) i leihau risgiau iddyn nhw eu hunain, ymwelwyr eraill, cleifion a staff a byddant yn cael eu hannog i wneud hynny wrth gyrraedd
 • Er mwyn gwisgo mwgwd wyneb gwrth-ddŵr bob amser tra ar safle’r ysbyty, bydd y rhain ar gael wrth fynd i mewn i eiddo’r Bwrdd Iechyd
 • Er mwyn cynnal y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr
 • Cadw at amser apwyntiad ymweld (peidiwch â chyrraedd yn gynt na'r amser a neilltuwyd)
 • Ar ôl cael eich derbyn i'r ward, dilynwch y cyfarwyddiadau a mynd yn syth at y person yr ymwelir ag ef
 • Gofynnwch am gyngor gan Reolwr y Ward ynglŷn ag eitemau personol
 • Dilynwch y canllawiau ymweld bob amser
 1. Gwasanaethau mamolaeth :
 • Bydd un person yn gallu mynd gyda'r person i gael ei apwyntiad clinig cyn geni neu sgan Mamolaeth. Byddwn yn gofyn i'r sawl sy'n dod gyda nhw aros y tu allan i'r uned nes iddo gael ei alw i mewn i gael ei weld. Mae hyn oherwydd y gofod cyfyngedig yn y Ganolfan Geni neu ardaloedd Clinigol Mamolaeth gan fod y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod yn eu lle.
 • Rhaid i bob partner/ymwelydd â'r Ganolfan Geni Mamolaeth a'r ardaloedd Clinigol wisgo gorchudd wyneb tra yn adeilad yr ysbyty, oni bai na allant wneud hynny oherwydd eithriad meddygol. Byddem hefyd yn gofyn os bydd unrhyw bartneriaid yn profi’n bositif am COVID-19 neu’n dangos symptomau, ni ddylent fynychu’r apwyntiad.
 • Rydym yn parhau i gefnogi cydymaith geni i ferched sy'n rhoi genedigaeth yng Nghanolfannau Geni Powys. Mewn sefyllfaoedd lle gallai fod gan Ferched reswm i ddod â phlant i apwyntiad, cysylltwch â Bydwraig Enwebedig i drafod amgylchiadau. Ar gyfer Merched sy'n rhoi genedigaeth mewn Ysbytai Cyffredinol Dosbarth cyfagos, trafodwch y canllawiau ymweld perthnasol ar gyfer yr ysbytai perthnasol gyda'ch Bydwraig benodol.
 1. Apwyntiadau wedi'u trefnu ( ee cleifion allanol) :
 • Rydym yn cydnabod y gall fod amgylchiadau eithriadol pan fydd angen i ymwelydd fynd gyda chlaf neu ddefnyddiwr gwasanaeth i apwyntiad wedi'i drefnu. Er enghraifft: i fynd gyda phobl â namau gwybyddol; lle gall ymwelydd roi cymorth os yw'r driniaeth yn debygol o achosi trallod; neu, lle byddai person ag anabledd dysgu, problemau iechyd meddwl, dementia, neu awtistiaeth mewn trallod pe na bai rhywun yn dod gyda nhw. Siaradwch â'r tîm gofal iechyd am y trefniadau sydd ar waith ar gyfer apwyntiadau wedi'u hamserlennu, ac i drafod eich anghenion a'ch amgylchiadau penodol.

Mae’r canllawiau hyn yn cael eu hadolygu’n barhaus a byddant yn newid wrth i statws y pandemig newid.

Mae ein trefniadau ymweld lleol yn adlewyrchu’r canllawiau cenedlaethol diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r canllawiau llawn ar gael yn https://llyw.cymru/canllaw-ymweld-ysbytai-yn-ystod-coronafeirws-canllawiau-ar-agoriad

 

Rhannu:
Cyswllt: