Neidio i'r prif gynnwy

Trefniadau Ymweld

Diweddariad ar Drefniadau Ymweld ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys (26 Mawrth 2021)

Rydym am sicrhau iechyd a diogelwch cleifion, defnyddwyr gwasanaethau, ymwelwyr a staff. Mae hyn yn cynnwys ein trefniadau ymweliadau ag ysbytai:

  • ein blaenoriaeth gyntaf yw atal a rheoli heintiau mewn lleoliadau gofal iechyd
  • mae angen inni barhau i gyfyngu ar nifer yr ymwelwyr er mwyn cydymffurfio a’r rheolau cadw pellter cymdeithasol
  • dylid annog a chefnogi ymweliadau ar-lein lle bo hynny’n bosibl
  • mae angen cytuno ar ymweliadau wyneb yn wyneb ymlaen llaw a gellir cynnig ymweliadau awyr agored os yw hynny’n briodol
  • dylai fod pwrpas clir i’r ymweliad
  • w gytuno i ymweliad, dylai hynny fod er lles gorau’r claf/defnyddiwr gwasanaeth neu lesiant yr ymwelydd

 

Ymweld â chleifion yn yr ysbyty: Rydym yn cydnabod bod ymweld yn bwysig i gefnogi llesiant cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a theuluoedd. Siaradwch â'r nyrs â gofal am y trefniadau sydd ar waith ar y ward, ac i drafod eich anghenion a'ch amgylchiadau penodol.

 

Gwasanaethau mamolaeth: Rydym yn cydnabod buddion presenoldeb partneriaid yn ystod esgor a genedigaeth, ac ar gyfer apwyntiadau fel sganiau uwchsain. Gall partneriaid cymorth hanfodol fynychu ar gyfer sganiau annormaledd manwl a dyddio fel rhan o wasanaethau Asesu Dydd Powys (gyda chymorth asesiadau risg amgylcheddol COVID19). Croesawir cymorth mewn esgor cynnar, Canolfan Genedigaethau Esgor a Gofal ôl-genedigaeth yn unol â chanllawiau Ymweld Llywodraeth Cymru. Siaradwch â'ch bydwraig am eich anghenion a'ch amgylchiadau penodol.

Bydd penderfyniad ar ymweld â gwasanaethau mamolaeth yn cael ei wneud yn seiliedig ar ganllawiau Llywodraeth Cymru ar ymweld ag ysbytai yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

Apwyntiadau wedi'u trefnu (e.e. cleifion allanol): Rydym yn cydnabod y gall fod amgylchiadau eithriadol lle bydd angen i ymwelydd fynd gyda chlaf neu ddefnyddiwr gwasanaeth i apwyntiad wedi'i drefnu. Er enghraifft: mynd gyda phobl â nam gwybyddol; lle gall ymwelydd ddarparu cefnogaeth os yw'r driniaeth yn debygol o achosi trallod; neu, lle byddai rhywun ag anabledd dysgu, materion iechyd meddwl, dementia neu awtistiaeth yn ofidus pe na cymorth gyda nhw. Siaradwch â'r tîm gofal iechyd am y trefniadau sydd ar waith ar gyfer apwyntiadau wedi'u hamserlennu, ac i drafod eich anghenion a'ch amgylchiadau penodol.

Mae'r canllaw hwn yn cael ei adolygu o hyd a bydd yn newid wrth i'r statws pandemig newid.

 

Mae ein trefniadau ymweld lleol yn adlewyrchu'r canllawiau cenedlaethol diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2020. Gellir gweld y canllawiau llawn ar https://llyw.cymru/ymweld-ag-ysbytai-yn-ystod-y-coronafeirws-canllawiau

Rhannu:
Cyswllt: