Neidio i'r prif gynnwy

Tîm Adolygu Diogelwch Cleifion Nosocomiaidd Covid-19 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys

Doctor ar gefndir aneglur yn pwyntio tuag at dri marc cwestiwn

Ymchwilio a dysgu o achosion o COVID-19 a gafwyd yn lleoliad gofal iechyd.

Mae'r GIG yng Nghymru wedi gweithio'n galed iawn drwy gydol pandemig Covid-19 i wneud popeth o fewn ei allu i gadw'r feirws allan o leoliadau gofal iechyd ac i amddiffyn pobl sy'n derbyn gofal, yn aml mewn amgylchiadau anodd iawn.

Mae gweithdrefnau rheoli heintiau trylwyr wedi bod ar waith ym mhob un o leoliadau'r GIG, gan gynnwys ysbytai; mae cyfarpar diogelu personol am ddim wedi bod ar gael i holl wasanaethau'r GIG a gofal cymdeithasol drwy gydol y pandemig; mae canllawiau wedi'u cyhoeddi a'u diweddaru'n rheolaidd am gadw pellter cymdeithasol, cadw gwelyau ar wahân, profion staff a chleifion a gwisgo masgiau, ac mae Byrddau Iechyd, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cynnal amryw o archwiliadau.

Er gwaethaf yr ymdrech enfawr hon a'r holl fesurau hyn ar waith, mae haint Covid-19 wedi cael ei drosglwyddo mewn lleoliadau gofal iechyd. Gelwir yr heintiau hyn sy'n deillio o leoliadau gofal iechyd yn heintiau nosocomiaidd.

Pan fydd haint nosocomiaidd yn achosi niwed, mae'n bwysig bod GIG Cymru yn agored a bod y Bwrdd Iechyd yn cynnal ymchwiliad i benderfynu beth sydd wedi digwydd, beth y gellir ei ddysgu a beth sydd angen digwydd nesaf i leihau'r tebygolrwydd y bydd hyn digwydd i unrhyw un arall.

Mae GIG Cymru wedi datblygu a chyhoeddi Fframwaith Cenedlaethol ynglŷn â digwyddiadau diogelwch cleifion o achosion Covid-19 a gafwyd mewn lleoliad gofal iechyd. Mae'r fframwaith yn nodi'r camau y dylai Byrddau Iechyd eu cymryd mewn ymateb i achosion o Covid-19 a gafwyd mewn lleoliad gofal iechyd ac yn amlinellu proses adrodd ar ddigwyddiadau, ymchwilio a chyfathrebu cysylltiedig.

Bydd y Tîm Adolygu Diogelwch Cleifion Nosocomiaidd Covid-19 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ymgymryd â'r rhaglen waith hon gan ddefnyddio dull strwythuredig yn unol â'r fframwaith cenedlaethol.


Cyswllt

Mae tîm cyswllt Covid penodol ar gael i roi arweiniad a chefnogaeth. Gallwch gysylltu â'r tîm ar 01874 442918 neu drwy e-bostio: PTHB.nosocomialreviewteam@wales.nhs.uk


Cwestiynau Cyffredin

Gallwch weld cwestiynau cyffredin ynglŷn â'r rhaglen yma


Cymorth

Os oes angen cyngor annibynnol arnoch, yna mae gwasanaethau eiriolaeth a chymorth ar gael i chi drwy Cyngor Iechyd Cymuned Powys.


Gweithio i Wella

Mae gwybodaeth am sut i leisio pryder am eich gofal neu driniaeth ar y GIG ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rhannu:
Cyswllt: