Neidio i'r prif gynnwy

Cydraddoldeb a'r Iaith Gymraeg

Mae'r ffolder hon yn cynnwys adroddiadau a strategaethau allweddol ar gyfer Cydraddoldeb a'r Iaith Gymraeg.

 Polisi Asesiad Effaith Cydraddoldeb (PDF, 426Kb)

Nod y polisi hwn yw darparu canllawiau a gweithdrefnau polisi i sicrhau bod egwyddorion cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu nodi a'u hystyried ym mhopeth a wnawn. Ei nod hefyd yw sicrhau bod y sefydliad yn datblygu'r gallu a'r cymhwysedd angenrheidiol i gynnal asesiadau effaith cadarn.

 Cynllun Ymgynghoriadau Clingol Cymraeg (Word, 19Kb)

Yn unol â Safon Cymraeg 110 a 110A Mae BIAP wedi datblygu’r cynllun canlynol sy’n anelu at godi ein capasiti i ddarparu ymgynghoriadau clinigol drwy gyfrwng y Gymraeg. Adolygir y cynllun hwn bob blwyddyn a chyhoeddir asesiad ym mis Tachwedd 2022.

 Adroddiad Monitro Blynyddol Cydraddoldeb 2019/20 (Word, 35Kb)

Yn unol â gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, bydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol Cydraddoldeb ar ddiwedd bob blwyddyn ariannol sy’n amlinellu’r cynnydd a wnaed i gyflawni ei Amcanion Cydraddoldeb Strategol.

Cysylltwch â’r Rheolwr Gwella Gwasanaethau ar gyfer Cydraddoldeb am ragor o wybodaeth os bydd angen. Kathryn.Cobley2@wales.nhs.uk

 BIAP Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2019-20 (PDF) (PDF, 155Kb)

Yn unol â gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, bydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cyhoeddi adroddiad data blynyddol sy’n darparu gwybodaeth ystadegol ar ei weithlu yn ymwneud ag amrywiaeth ei staff a sut yr ydynt yn cael eu talu.
Fel yr Arweinydd Gweithredol dros Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, gallaf gadarnhau bod y data a ddarperir yn Adroddiad Data Cydraddoldeb y Gweithlu 2019-2020 ac yn Adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2019-2020 yn gyfrif cywir o'r gweithlu ar 31 Mawrth 2020.
Gellir gweld gwybodaeth bellach am gyflawniadau'r Bwrdd Iechyd mewn perthynas â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth a'r cynnydd a wnaed yn erbyn ei Amcanion Cydraddoldeb Strategol yn yr Adroddiad Blynyddol 2019-2020 a’r Datganiad Ansawdd Blynyddol 2019-2020.
Claire Madsen, Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddorau Iechyd

 BIAP Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2019-20 (Word) (Word, 100Kb)

Yn unol â gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, bydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cyhoeddi adroddiad data blynyddol sy’n darparu gwybodaeth ystadegol ar ei weithlu yn ymwneud ag amrywiaeth ei staff a sut yr ydynt yn cael eu talu.
Fel yr Arweinydd Gweithredol dros Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, gallaf gadarnhau bod y data a ddarperir yn Adroddiad Data Cydraddoldeb y Gweithlu 2019-2020 ac yn Adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2019-2020 yn gyfrif cywir o'r gweithlu ar 31 Mawrth 2020.
Gellir gweld gwybodaeth bellach am gyflawniadau'r Bwrdd Iechyd mewn perthynas â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth a'r cynnydd a wnaed yn erbyn ei Amcanion Cydraddoldeb Strategol yn yr Adroddiad Blynyddol 2019-2020 a’r Datganiad Ansawdd Blynyddol 2019-2020.
Claire Madsen, Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddorau Iechyd

 Adroddiad Data Cydraddoldeb y Gweithlu 2019-2020 (Excel, 35Kb)

Yn unol â gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, bydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cyhoeddi adroddiad data blynyddol sy’n darparu gwybodaeth ystadegol ar ei weithlu yn ymwneud ag amrywiaeth ei staff.

Fel yr Arweinydd Gweithredol dros Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, gallaf gadarnhau bod y data a ddarperir yn Adroddiad Data Cydraddoldeb y Gweithlu 2019-2020 yn gyfrif cywir o'r gweithlu ar 31 Mawrth 2020.

Gellir gweld gwybodaeth bellach am gyflawniadau'r Bwrdd Iechyd mewn perthynas â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth a'r cynnydd a wnaed yn erbyn ei Amcanion Cydraddoldeb Strategol yn yr Adroddiad Blynyddol 2019-2020 a’r Datganiad Ansawdd Blynyddol 2019-2020.

Claire Madsen, Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddorau Iechyd

 Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau Iaith Gymraeg 2019/20 (PDF, 194Kb)

Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau Iaith Gymraeg 2019/20

 Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 (PDF, 235Kb)

Ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP), rydyn ni wedi gosod Cydraddoldeb wrth wraidd ein cynllunio a chyflenwi gwasanaeth.

Mae Tegwch a Chydraddoldeb yn un o chwe gwerth craidd y sefydliad y mae ein staff wedi’u datblygu. Mae sicrhau bod ‘Gwasanaethau o fewn Cyrraedd Teg’ yn un o’r egwyddorion craidd sydd wrth wraidd ein strategaeth 10 mlynedd ar gyfer Iechyd a Gofal ym Mhowys.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) yn berthnasol ar draws holl adrannau Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ac i’r holl wasanaethau rydyn ni’n eu cynllunio a’u cyflenwi. Rydyn ni hefyd yn rhoi ystyriaeth ofalus i anghenion a materion cydraddoldeb wrth wneud penderfyniadau ac wedi wreiddio Cydraddoldeb yn ein dull o fynd ati i asesu effaith.

Mae gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys rôl allweddol i’w chwarae wrth sicrhau bod cydraddoldeb yn rhan o waith prif ffrwd y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu, yn y cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu a chyda’r bobl rydyn ni’n eu cyflogi. Ein nod fydd cyflawni hyn trwy roi’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn ar waith a pharhau i osod Cydraddoldeb wrth wraidd yr hyn rydyn ni’n ei wneud.

Am ragor o wybodaeth ar ein CCS cysylltwch â’r Rheolwr Gwella Gwasanaethau Cydraddoldeb drwy ebost Kathryn.Cobley2@wales.nhs.uk

 

 Hysbysiad Cydymffurfio (Mis Mehefin 2020) (PDF, 373Kb)

Hysbysiad Cydymffurfio (Mis Mehefin 2020)

Rhannu:
Cyswllt: