Profi Coronafeirws

Mae profion coronafeirws (COVID-19) ar gael i bawb ym Mhowys sydd â symptomau.

Diweddarwyd ddiwethaf 14 Ionawr 2021
 

Gwneud cais am brawf

Cyn gwneud cais am brawf, rhaid i chi ddangos o leiaf un o’r symptomau canlynol:

 • peswch parhaus newydd
 • tymheredd uchel
 • colli neu newid yn eich ymdeimlad o flas neu arogl

Os ydych yn datblygu un o'r symptomau dilynwch y canllawiau hunanynysu

Pan ewch am brawf coronafeirws mae'n RHAID i chi ddilyn y rheolau ar hunan-ynysu.


Dewisiadau profi

Fe allech chi gael dewis rhwng y canlynol:

 • canolfan profi drwy ffenest y car ar raddfa fawr - ABERHONDDU, Y DRENEWYDD
 • safle profi lleol - LLANFAIR-YM-MUALLT
 • uned brofi symudol - LLANIDLOES neu YSTRADGYNLAIS
 • pecynnau profi gartref

Mae profion yng Nghymru yn cynnwys cymryd un swab sych o gefn y gwddf neu swab gwddf a thrwyn cyfun.

Pecynnau profi gartref

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GOV.UK).

Gallwch wneud cais i chi eich hun neu i unrhyw un yn eich aelwyd sydd â symptomau. Os nad oes profion ar gael, rhowch gynnig eto yn nes ymlaen gan fod profion yn dod ar gael yn ystod y dydd.

Fel arall, gallwch ffonio 119 (rhwng 7am ac 11pm).

Gall pobl sydd â nam ar y clyw neu’r lleferydd ffonio 18001119. Mae’r gwasanaeth am ddim ar gael i’ch cynorthwyo gyda’r broses o archebu a chymryd prawf, ond ni all roi cyngor clinigol.

Canolfannau Profi Gyrru Drwodd ar Raddfa Fawr

Mae canolfannau profi gyrru drwodd ar raddfa fawr ar gael ym Mhowys:

 • Aberhonddu
 • Y Drenewydd

Rheolir y canolfannau profi hyn gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Gallwch hefyd bwcio i fynd i ganolfan gyrru drwodd ganolfan brofi mewn siroedd cyfagos os yw hyn yn fwy cyfleus i chi.

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GOV.UK).

Gallwch wneud cais i chi eich hun neu i unrhyw un yn eich aelwyd sydd â symptomau. Os nad oes profion ar gael, rhowch gynnig eto yn nes ymlaen gan fod profion yn dod ar gael yn ystod y dydd.

Fel arall, gallwch ffonio 119 (rhwng 7am ac 11pm).

Gall pobl sydd â nam ar y clyw neu’r lleferydd ffonio 18001119. Mae’r gwasanaeth am ddim ar gael i’ch cynorthwyo gyda’r broses o archebu a chymryd prawf, ond ni all roi cyngor clinigol.

Safleodd Profi Lleol

Safleoedd profi lleol ym Mhowys:

 • Llanfair-ym-muallt

Mae'r cyfleuster profi hwn yn cael ei redeg a'i staffio gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Mae'r slotiau'n cael eu blaenoriaethu ar gyfer:

 • Cleifion sydd angen prawf cyn llawdriniaeth neu weithdrefn
 • Profi ar gyfer preswylwyr canolbarth Powys.

Defnyddiwch ein system bwcio leol i fwcio prawf mewn safle profi lleol:

 • Ffoniwch Hyb Profi Powys ar 01874 612228 (0900-1700 Llun-Gwener, 1000-1500 Sad-Sul)
 • E-bostiwch Hyb Profi Powys drwy Powys.testing@wales.nhs.uk

Os gwnaethoch gyfeirio i'w brofi ar lwybrau eraill (e.e. profi gweithwyr allweddol, profi cyn gweithdrefn neu apwyntiad ysbyty) efallai y cewch gynnig profion i chi hefyd mewn lleoliadau eraill gan gynnwys y Trallwng.

Uned Brofi Symudol

Mae Unedau Profi Symudol yn rhan bwysig o'n rhaglen brofi. Er enghraifft, rydym yn defnyddio unedau profi symudol i ymateb i achosion lleol.

Rydym yn hysbysebu'r rhain yn lleol a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.


Teithio i Brofion Coronafeirws

Pan ewch am brawf coronafeirws mae'n RHAID i chi ddilyn y rheolau ar hunan-ynysu:

✅ Teithio'n uniongyrchol i'r ganolfan brawf ac oddi yno
❌ Peidiwch â defnyddio tacsis na thrafnidiaeth gyhoeddus
✅ Dilynwch yr holl gyfarwyddiadau a roddir i chi wrth fwcio, a chan staff y ganolfan
❌ Peidiwch ag ymweld â siopau lleol na chyfleusterau lleol eraill
✅ Sicrhewch eich bod yn dilyn canllawiau cenedlaethol ar hunan ynysu

Helpwch ni i Ddiogelu Powys
 


Symptomau Coronafeirws

Defnyddiwch gwasanaeth coronafeirws 111 ar-lein:

 • os ydych chi’n teimlo na allwch ymdopi â’ch symptomau gartref
 • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
 • os nad yw eich symptomau’n gwella ar ôl 7 diwrnod

Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch 999.


Canlyniadau profion

Pan fyddwch yn archebu eich prawf, byddwch yn cael rhagor o wybodaeth am sut y rhoddir y canlyniad ichi. Dylech gael canlyniad eich prawf o fewn 72 awr.

Pecynnau Profi Gartref a canolfannau profi gyrru drwodd ar raddfa fawr: Ffoniwch 119 os ydych chi’n cael trafferth cael eich canlyniadau. Gall pobl sydd â nam ar y clyw neu nam ar y lleferydd ffonio 18001119. Mae’r ganolfan gyswllt ar agor o 7am tan 11pm.

Safleoedd profi lleol: Ffoniwch Hyb Profi Powys ar 01874 612228

Os ydych chi wedi cael canlyniad eich prawf a bod gennych gwestiynau neu os ydych chi angen cyngor pellach, darllenwch Wybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi cael prawf COVID-19


Adnoddau Defnyddiol ar gyfer Cyflogwyr Gweithwyr Hanfodol:

 
Mae mwy o wybodaeth am brofion Coronafeirws yng Nghymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru ar https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

 

Rhannu:
Cyswllt: