Neidio i'r prif gynnwy

Egwyddorion Caldicott

Ym 1997 cynhaliodd y llywodraeth adolygiad o Wybodaeth Adnabod Cleifion (PII), dan gadeiryddiaeth y Fonesig Fiona Caldicott, a luniodd Adroddiad Caldicott. Gwnaeth yr adroddiad nifer o argymhellion ar gyfer rheoleiddio defnyddio a throsglwyddo gwybodaeth adnabyddadwy rhwng sefydliadau'r GIG a rhwng y GIG a chyrff y tu allan i'r GIG. Y nod oedd sicrhau bod gwybodaeth y gellir ei hadnabod gan gleifion yn cael ei rhannu at ddibenion y gellir eu cyfiawnhau yn unig ac mai dim ond y wybodaeth angenrheidiol leiaf a rannwyd ym mhob achos yn unol â chwe egwyddor allweddol.
 
Dros y blynyddoedd diwethaf, roedd y mater a oedd gweithwyr proffesiynol yn rhannu gwybodaeth yn effeithiol ac yn ddiogel yn amlwg. Cafwyd canfyddiad cynyddol bod llywodraethu gwybodaeth yn cael ei nodi fel rhwystr i rannu gwybodaeth, hyd yn oed pan fyddai rhannu wedi bod er budd gorau'r claf. Nododd adolygiad Caldicott arall yn 2012 yr angen am 7 fed egwyddor.
 

Egwyddorion Caldicott

Egwyddor 1. Cyfiawnhewch y pwrpas (au) ar gyfer defnyddio gwybodaeth gyfrinachol

Dylai pob defnydd neu drosglwyddiad arfaethedig o ddata cyfrinachol personol o fewn neu oddi wrth sefydliad gael ei ddiffinio, ei graffu a'i ddogfennu'n glir, gyda gwarcheidwad priodol yn adolygu defnyddiau parhaus yn rheolaidd.
 

Egwyddor 2. Peidiwch â defnyddio data cyfrinachol personol oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol

Ni ddylid cynnwys eitemau data cyfrinachol personol oni bai eu bod yn hanfodol at bwrpas (au) penodol y llif hwnnw. Dylai'r angen i adnabod cleifion gael ei ystyried ar bob cam o fodloni'r pwrpas (ion).
 

Egwyddor 3. Defnyddiwch y data cyfrinachol personol lleiaf angenrheidiol

Pan ystyrir bod defnyddio data cyfrinachol personol yn hanfodol, dylid ystyried a chyfiawnhau cynnwys pob eitem unigol o ddata fel bod y lleiafswm o ddata cyfrinachol personol yn cael ei drosglwyddo neu'n hygyrch fel sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni swyddogaeth benodol.
 

Egwyddor 4. Dylai mynediad at ddata cyfrinachol personol fod ar sail angen-gwybod llym

Dim ond yr unigolion hynny sydd angen mynediad at ddata cyfrinachol personol ddylai gael mynediad ato, a dylent gael mynediad at yr eitemau data y mae angen iddynt eu gweld yn unig. Gall hyn olygu cyflwyno rheolyddion mynediad neu rannu llif data lle defnyddir un llif data at sawl pwrpas.
 

Egwyddor 5. Dylai pawb sydd â mynediad at ddata cyfrinachol personol fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau

Dylid cymryd camau i sicrhau bod y rhai sy'n trin data cyfrinachol personol - staff clinigol ac anghlinigol - yn cael eu gwneud yn gwbl ymwybodol o'u cyfrifoldebau a'u rhwymedigaethau i barchu cyfrinachedd cleifion.
 

Egwyddor 6. Cydymffurfio â'r gyfraith

Rhaid i bob defnydd o ddata cyfrinachol personol fod yn gyfreithlon. Dylai rhywun ym mhob sefydliad sy'n trin data cyfrinachol personol fod yn gyfrifol am sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol.
 

Egwyddor 7. Gall y ddyletswydd i rannu gwybodaeth fod mor bwysig â'r ddyletswydd i amddiffyn cyfrinachedd cleifion

Dylai fod gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol yr hyder i rannu gwybodaeth er budd gorau eu cleifion o fewn y fframwaith a nodir gan yr egwyddorion hyn. Dylent gael eu cefnogi gan bolisïau eu cyflogwyr, eu rheolyddion a'u cyrff proffesiynol.
 
 

Gwarcheidwad Caldicott

Argymhelliad arall oedd penodi “Gwarcheidwad” o wybodaeth glinigol yn seiliedig ar berson ym mhob sefydliad GIG i oruchwylio'r trefniadau ar gyfer defnyddio a rhannu gwybodaeth glinigol.
Mae Gwarcheidwad Caldicott yn berson hŷn sy'n gyfrifol am amddiffyn cyfrinachedd gwybodaeth cleifion a defnyddwyr gwasanaeth a galluogi rhannu gwybodaeth yn briodol. Mae'r Guardian yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod y GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol a sefydliadau partner yn bodloni'r safonau ymarferol uchaf ar gyfer trin gwybodaeth adnabyddadwy cleifion. Cyfarwyddwr Meddygol PTHB yw Gwarcheidwad Caldicott y Bwrdd Iechyd.
 

Caldicott: Asesiad Egwyddorion ar Waith (C-PiP)

Mae Asesiad Caldicott: Egwyddorion ar Waith (C-PIP) wedi'i ddatblygu i Warcheidwaid Caldicott ei ddefnyddio fel eu prif fecanwaith ar gyfer meincnodi. Mae cwblhau'r Asesiad yn orfodol a rhaid ei gynnal bob blwyddyn o leiaf. Yn ogystal, cyhoeddir y sgorau ynghyd â'r Adroddiad Out-Turn ar wefan y sefydliad.
 
Cyflawnir y mesuriad hwn ar ôl nodi 41 Safon sy'n gyfres o dargedau ar gyfer cydymffurfio yn GIG Cymru sy'n cwmpasu'r meysydd a ganlyn:
 • Llywodraethu
 • Rheoli
 • Gwybodaeth i Gleifion a Defnyddwyr Gwasanaeth
 • Hyfforddiant ac Ymwybyddiaeth
 • Rheoli Gwybodaeth
 • Rheoli Mynediad at Wybodaeth Gyfrinachol

Egwyddorion Caldicott i mewn i Asesiad Ymarfer - Sgôr Allan-dro

 • 2013/14 - 71%
 • 2014/15 - 84%
 • 2015/16 - 88%
 • 2016/17 - 92%
 • 2017/18 - 94%
Ar hyn o bryd mae adroddiadau Caldicott Out-Turn ar gael o'n gwefan etifeddiaeth yn http://www.powysthb.wales.nhs.uk/caldicott-principles
Rhannu:
Cyswllt: