Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi ymrwymo i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol yn unol â'r gyfraith. Byddwn yn sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel ac yn cael ei defnyddio at y dibenion cyfreithiol y gallwn ei defnyddio yn unig. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu a'n pwrpas ar gyfer prosesu.

 

Pa wybodaeth sydd gennym ac o ble mae'n dod?

Mae'r Bwrdd Iechyd yn cadw cofnodion amdanoch chi a fydd yn cynnwys y canlynol:

 • Dynodwyr personol a gwybodaeth ddemograffig sy'n cynnwys pethau fel eich enw, dyddiad geni, teitl, rhyw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn;
 • Manylion eich teulu, priod a phartner;
 • Data sensitif (categori arbennig): - tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol, aelodaeth undeb llafur, data iechyd / meddygol, achos neu weithredoedd sifil / troseddol, geneteg a biometreg;
 • Unrhyw gyswllt y mae'r bwrdd iechyd wedi'i gael gyda chi fel apwyntiadau, ymweliadau clinig, apwyntiadau brys ac ati;
 • Nodiadau ac adroddiadau am eich iechyd;
 • Manylion am eich triniaeth a'ch gofal, gan gynnwys meddyginiaeth;
 • Canlyniadau ymchwiliadau, megis profion labordy, pelydrau-x ac ati;
 • Gwybodaeth berthnasol gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol eraill, hefyd gan berthnasau neu'r rhai sydd yn gofalu amdanoch chi.

 

Sut ydyn ni'n cadw'ch gwybodaeth yn gyfrinachol?

Gellir cadw cofnodion y GIG ar gyfrifiadur, ar bapur neu gymysgedd o'r ddau ac rydym yn defnyddio cyfuniad o arferion gwaith cadarn a thechnoleg i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei chadw'n gyfrinachol ac yn ddiogel. Byddwn yn amddiffyn eich gwybodaeth trwy:

 • Hyfforddiant - mae staff wedi'u hyfforddi i ddeall eu dyletswydd cyfrinachedd a'u cyfrifoldebau o ran diogelwch eich gwybodaeth pan fyddant yn ein hadeilad a hefyd yn y gymuned, fel, yn eich cartref.
 • Rheolaethau mynediad - bydd yr holl staff sy'n defnyddio systemau cyfrifiadurol yn cael eu henw defnyddiwr a'u cyfrinair eu hunain i gael mynediad i'ch gwybodaeth; yn debyg iawn i chi wrth ddefnyddio'ch cyfrifiadur gartref i gael mynediad i'ch cyfrif banc neu filiau cyfleustodau ar-lein.
 • Llwybrau archwilio - byddwn yn cadw cofnod o staff sydd wedi cyrchu eich cofnod iechyd neu ychwanegu at eich cofnod. Rydym yn defnyddio hwn i ddangos pwy sydd wedi cyrchu eich gwybodaeth.
 • Storio cofnodion - mae'r holl gofnodion gofal iechyd yn cael eu storio mewn lleoliadau diogel. Mae ein canolfannau data lle rydyn ni'n cadw'ch gwybodaeth ar gyfrifiadur mewn lleoedd diogel gyda rheolaethau mynediad tynn iawn.

 

Sut ydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth?

Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n darparu gofal i chi yn cadw cofnodion am eich iechyd ac unrhyw driniaeth neu ofal a gewch. Mae'r cofnodion hyn yn helpu ein staff i ddarparu'r gofal iechyd gorau posibl i chi. Gall hyn gynnwys eich cofnodion meddygol, ffeiliau cwynion, ymgeiswyr am swyddi ac ati. Byddwn hefyd yn defnyddio'ch gwybodaeth i'n helpu i reoli'r GIG ac at ddibenion ystadegol ac ar brydiau, efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio at ddibenion ymchwil. Bydd adegau pan fydd yn briodol inni rannu gwybodaeth amdanoch chi a'ch gofal iechyd ag eraill fel meddygon teulu, darparwyr gofal iechyd eraill, gofal cymdeithasol ac eraill. Mae'r angen i rannu gwybodaeth berthnasol i'n helpu i weithio gyda'n gilydd er eich budd chi.

Os ydych chi'n breswylydd o Gymru sydd wedi derbyn triniaeth gan ddarparwr gofal y GIG yn Lloegr, bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu yn ôl i GIG Cymru er mwyn gwirio a chyfuno â'ch gwybodaeth a gedwir yng Nghymru. Bydd y wybodaeth honno'n cael ei defnyddio gan y Bwrdd Iechyd / Ymddiriedolaeth i'ch adnabod chi a dilysu pa ofal a ddarparwyd.

Os hoffech wybod mwy am sut mae'r Bwrdd Iechyd yn defnyddio'ch gwybodaeth a gyda phwy y mae'n cael ei rhannu, gwelwch y daflen 'Eich Gwybodaeth, Eich Hawliau' sydd ar gael ar hyn o bryd o'n gwefan etifeddiaeth ar https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20210215145701/http://www.powysthb.wales.nhs.uk/

 

Am ba hyd rydyn ni'n cadw'ch gwybodaeth?

Byddwn yn cadw'ch data yn unol â'r gyfraith ac mae'r Bwrdd Iechyd yn defnyddio canllawiau cenedlaethol i benderfynu pryd y gellir dinistrio'ch cofnodion. Cyfeiriwch at y Polisi a'r Weithdrefn ar gyfer Dinistrio Cofnodion, sydd ar gael ar hyn o bryd o'n gwefan etifeddiaeth ar https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20210215145701/http://www.powysthb.wales.nhs.uk/

 

Cyrchu neu newid eich gwybodaeth?

O dan y gyfraith mae gennych nifer o hawliau am eich gwybodaeth gan gynnwys:

 • Gallu i ofyn am gopïau neu weld pa wybodaeth sydd gan y Bwrdd Iechyd amdanoch chi. Gelwir hyn yn Gais Mynediad Pwnc;
 • Mae gennych hefyd yr hawl i newid gwybodaeth amdanoch chi pe bai'n anghywir.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am eich hawliau, ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth ar https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights

Gellir gwneud gwybodaeth am Geisiadau Mynediad Pwnc neu wneud cais i'ch cofnod cael ei ddiwygio trwy ein tudalen Mynediad at Wybodaeth.

 

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut y rheolir eich gwybodaeth o fewn y Bwrdd Iechyd, edrychwch ar ein gwefan i gael manylion ar sut y gallwch gwyno neu roi gwybod am bryder .

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data'r Bwrdd Iechyd ar 01874 712642 neu e-bostiwch: information.governance.powys@wales.nhs.uk

 

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cael ei ddosbarthu fel Rheolwr Data at ddibenion diogelu data ac mae'n ofynnol iddo gofrestru gyda'r rheolydd, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG). Gellir cael mwy o fanylion ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

 

Os ydych chi am uwchgyfeirio eich pryderon, dylech gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar www.ico.gov.uk.

 

Datganiad Tasg Gyhoeddus

Mae ein datganiad o dasg gyhoeddus yn nodi'r swyddogaethau a gyflawnir gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys at ddibenion Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus 2015 a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Rhannu:
Cyswllt: