Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog (Aberhonddu)

Math o Gyfleuster: Ysbyty Cymunedol
Cyfeiriad: Heol Cerrigcochion, Aberhonddu, Powys LD3 7NS
Ffôn: 01874 622443
Ffôn: Cyrraedd Yma:

Mae'r ysbyty i'r gogledd o ganol tref Aberhonddu ar y B4602.

Am amseroedd bws manwl ewch i http://en.powys.gov.uk/bustimetables neu www.traveline.cymru

Parcio: Mae maes parcio ar gael ar y safle gan gynnwys lleoedd mynediad i'r anabl. Sylwch fod parcio ar y safle yn gyfyngedig, a bod parcio amgen ar gael mewn meysydd parcio canol tref gerllaw.
Cyfleusterau:

Mae'r prif gyfleusterau yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog yn cynnwys:

 • Cyfleusterau Cleifion Allanol
 • Ward Cyffredinol Cleifion Mewnol / Meddygol (Ward Y Bannau)
 • Ward Iechyd Meddwl yr Henoed i Gleifion Mewnol (Ward Crug)
 • Ward Adsefydlu Cleifion Mewnol (Ward Epynt)
 • Canolfan Geni dan Arweiniad Bydwragedd
 • Uned Mân Anafiadau
 • Cyfleusterau Pelydr-x
 • Gwasanaethau Therapi
 • Mân Lawfeddygaeth ac Endosgopi
 • Ysbyty Dydd
 • Deintyddiaeth Gymunedol
 • Canolfan Blant
Ward Y Bannau: Mae Ward Y Bannau yn darparu gwasanaethau gofal meddygol a lliniarol cyffredinol.
Ward Epynt: Mae Ward Epynt yn darparu gwasanaethau adsefydlu arbenigol.
Ward Crug: Mae Ward Crug yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl i'r henoed
Amseroedd Ymweld:

Yn ystod pandemig COVID rydym yn gweithredu oriau ymweld cyfyngedig, gweler y dudalen hon am ragor o fanylion.

Gofal brys:

Mae cyngor ar gyfer anhwylderau cyffredin ar gael gan eich fferyllydd lleol ac o wefan GIG 111 Cymru.

Gwiriwch eich meddygfa leol am wybodaeth am wasanaethau mân anhwylderau a ddarperir yn eich canolfan feddygol.

Mae'r Uned Mân Anafiadau ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Ar hyn o bryd, mae pob Uned Mân Anafiadau yn gweithredu ar sail "ffôn yn gyntaf". Gofynnir i bob claf ffonio cyn mynychu fel y gallwn ddarparu asesiad a chyngor dros y ffôn i chi, a'ch archebu ar gyfer apwyntiad fel y bo'n briodol. Mae'r trefniadau hyn ar waith i'ch cadw'n ddiogel a chadw ein staff yn ddiogel:

Gall Mân Unedau Anafiadau yn Powys drin oedolion a phlant 2 oed a hŷn.

Mae'r Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys 24 awr agosaf ym Merthyr Tudful (y Tywysog Charles).

Cleifion Allanol: Mae'r adran Cleifion Allanol yn darparu ystod o glinigau cleifion allanol gan gynnwys ymgynghorwyr ymweliadol o ysbytai cyffredinol ardal.
Dim Ysmygu: Mae'r safle'n ardal dim ysmygu ac mae ysmygu wedi'i wahardd yn llwyr ar safle ysbyty.
Rhannu:
Cyswllt: