Neidio i'r prif gynnwy

Llywodraethu Bwrdd

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cynnwys Cyfarwyddwyr Gweithredol, sy'n weithwyr i'r Bwrdd Iechyd, ac Aelodau Annibynnol o'r Bwrdd (IMs), a benodir i'r Bwrdd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol trwy broses penodiadau cyhoeddus agored a chystadleuol.

Gyda'i gilydd, mae'r Bwrdd, y Tîm Gweithredol a strwythur rheoli'r gyfarwyddiaeth yn canolbwyntio ar anghenion iechyd cymunedau Powys.

Datgan Buddiannau

Mae'n ofynnol i bob Aelod o'r Bwrdd lenwi ffurflen Datganiadau Buddiant yn flynyddol. Mae'r datganiadau unigol yn cael eu coladu ar Gofrestr Buddiannau corfforaethol - gellir gweld y Gofrestr ar gyfer 2019/20 ar ein gwefan etifeddiaeth yn https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20210215145701/http://www.powysthb.wales.nhs.uk/

Cyfarfodydd y Bwrdd

Mae'r Bwrdd yn cyfarfod bob yn ail fis, o leiaf, mewn sesiwn gyhoeddus. Cefnogir y Bwrdd yn y broses benderfynu gan strwythur o Grwpiau Pwyllgor a Chynghori. Gellir cyrchu dyddiadau a lleoliadau cyfarfodydd cyhoeddus, ac agendâu, papurau a chofnodion cysylltiedig o'n tudalen Cyfarfodydd Bwrdd.

Fframwaith Llywodraethu Bwrdd

Rhaid i Fyrddau Iechyd Lleol yng Nghymru gytuno ar Reolau Sefydlog (SOs) ar gyfer rheoleiddio eu trafodion a'u busnes. Mae'r Rheolau Sefydlog ar gyfer BIAP, ynghyd â Rhestr Termau yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd, ond gellir gweld y Rheolau Sefydlog o 2018 ar ein gwefan etifeddiaeth ar https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20210215145701/http://www.powysthb.wales.nhs.uk/

Mae'r Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog diweddaraf a'r Cynllun Dirprwyo hefyd ar gael o'n gwefan etifeddiaeth.

Os oes angen mynediad at unrhyw un o'r Atodiadau a grybwyllir yn y dogfennau, cysylltwch ag Ysgrifennyddes Dros Dro y Bwrdd, Rani Mallison.

Cofrestr Risg y Bwrdd

Mae'n ofynnol i'r Bwrdd sicrhau sicrwydd i ba raddau y mae'r sefydliad yn gweithredu'n effeithiol, gan gyflawni ei weledigaeth strategol a chwrdd ag amcanion y Cyfeiriad Strategol a osodwyd trwy reoli risgiau, gwneud y mwyaf o gyfleoedd a lliniaru bygythiadau.

Mae Cofrestr Risg y Bwrdd wedi'i fframio o fewn y prif risgiau sy'n wynebu'r sefydliad:

 • Methu â sicrhau a chynnal ansawdd gwasanaethau cleifion
 • Methu â sicrhau cynaliadwyedd ariannol
 • Methu â chyflawni'r perfformiad sefydliadol gofynnol
 • Methu comisiynu yn effeithiol
 • Methu â chynnal gweithlu ymgysylltiedig ac effeithiol
 • Methiant i gyflawni'r trawsnewidiad gofynnol o wasanaethau
 • Methu â darparu partneriaethau strategol effeithiol
 • Methu â llywodraethu'r sefydliad yn effeithiol

Mae'r Gofrestr Risg yn darparu i'r Bwrdd:

 • Yn sail i risgiau ar lefel fanwl: disgrifir yn ôl achos, effaith ac effaith
 • Rheolaethau cyfredol i liniaru risg
 • Camau gwella gofynnol i gyflawni'r targed risg
 • Agosrwydd risg (i gyrraedd goddefgarwch risg)
 • Sgôr risg - blaenorol a chyfredol
 • Tuedd (i ddangos symudiad mewn risg rhwng blaenorol a chyfredol)
 • Dyddiad adolygu (lle rhoddir sicrwydd i'r Bwrdd / Pwyllgorau bod camau gwella ar y gweill i gyflawni'r targed risg)
 • Goddefgarwch Risg (lefel y risg a oddefir)

Mae Datganiad Archwaeth Risg a Thempled Cofrestr Risg Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gael o'n gwefan etifeddiaeth ar https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20210215145701/http://www.powysthb.wales.nhs.uk/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Chofrestr Risg y Bwrdd, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Bwrdd, Rani Mallison.

Rhannu:
Cyswllt: