Neidio i'r prif gynnwy

Am FIAP

Beth sy'n gwneud Powys mor gadarnhaol wahanol?

Mae Powys yn cynnig amgylchedd gwaith unigryw a grymusol sy'n wahanol i unrhyw fwrdd iechyd arall yng Nghymru. Nid oes gennym ysbyty cyffredinol ardal ym Mhowys, ond mae gennym rwydwaith o ysbytai cymunedol, timau gofal sylfaenol lleol, ymgynghorwyr ac arbenigwyr ymweld, sefydliadau gofal cymdeithasol a gwirfoddol sydd i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu ystod eang o wasanaethau iechyd yn ein cymunedau lleol.

Rydym hefyd yn comisiynu gwasanaethau gan Fyrddau Iechyd Cymru eraill ac Ymddiriedolaethau GIG Lloegr, y darperir llawer ohonynt ym Mhowys, gyda'r gweddill yn cael ei ddarparu mewn ysbytai cyfagos yng Nghymru a Lloegr. Rydym i raddau helaeth yn sefydliad a arweinir gan ofal sylfaenol a chymunedol, sydd wedi ymrwymo i ddod â gofal yn nes adref i bobl ym Mhowys, ond sydd â hanes cryf o gomisiynu a gweithio mewn partneriaeth.

Ble allech chi weithio ym Mhowys?

Yn gorchuddio tua chwarter Cymru, neu bron i 2000 milltir sgwâr, Powys yw'r sir fwyaf yng Nghymru: o Ystradgynlais a Chrug Hywel yn ne'r sir i Machynlleth a Llanfyllin yng ngogledd y sir.

Mae gennym 9 ysbyty cymunedol, a chanolfan iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn Llanfair-ym-muallt, yn ogystal â chlinigau a gwasanaethau ledled y sir.

Rydym yn gweithio'n agos gyda gwasanaethau Gofal Sylfaenol ym Mhowys

 

Pa swyddi allech chi eu gwneud ym Mhowys?

Dyma rai o'r swyddi y gallech eu gwneud ym Mhowys:

 • Gweinyddiaeth
 • Proffesiynau Iechyd Perthynol
 • Gwasanaeth Ambiwlans (a gyflogir gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru)
 • Awdioleg
 • Staff Cymorth Clinigol: yn cynnwys Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd
 • Tîm Deintyddol
 • Deietegydd
 • Ystadau
 • Gwybodeg Iechyd: yn cynnwys TGCh a Rheoli Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Gwesty: yn cynnwys Arlwyo, Porthorion a Glanhau
 • Rheoli
 • Staff Meddygol: ym Mhowys rydym yn arbenigo mewn Gofal yr Henoed, Meddygaeth Teulu, Seiciatreg Plant, Pediatreg, Seiciatreg ac Iechyd Cyhoeddus
 • Bydwreigiaeth
 • Nyrsio: gan gynnwys Nyrsio Oedolion, Nyrsio Plant, Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu yn ogystal â Nyrsio Cymunedol, Nyrsio Practis, Ymweld ag Iechyd a Nyrsio Ysgol. Mae gennym hefyd ystod o wasanaethau Nyrsio Arbenigol.
 • Therapi Galwedigaethol
 • Ymarferwyr Adran Weithredu
 • Fferyllfa
 • Ffisiotherapi
 • Podiatreg
 • Therapïau Seicolegol
 • Radiograffeg
 • Therapi Iaith a Lleferydd

 

 

Rhannu:
Cyswllt: