Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Ffisiotherapi

Beth allwch ei ddisgwyl oddi wrth Ffisiotherapi? 
  • Mae Ffisiotherapyddion yn helpu pobl y mae anaf, salwch neu anabledd wedi effeithio arnyn nhw, trwy ymarfer corff, addysg a chyngor. 
  • Bydd rhywun yn gwrando arnoch chi ac yn eich annog i ofyn cwestiynau a chyfrannu at gynllunio’ch gofal. Mae hyn yn hanfodol i’n helpu i ddeall eich disgwyliadau a’ch galluogi i gyflawni’r deilliant gorau. 
  • Mae ffisiotherapi yn broffesiwn sydd wedi’i seilio ar wyddoniaeth a bydd y triniaethau wedi’u seilio ar yr ymchwil ddiweddaraf oll. 
Oes angen Ffisiotherapydd arnoch chi?

Mae’n bosibl nad oes angen ichi weld neu siarad â Ffisiotherapydd i wella. Mae problemau sy’n dechrau heb anaf yn aml yn ymateb yn dda i ymarferion corff syml, ochr yn ochr â newidiadau yn eich ffordd o fyw, fel colli pwysau, ymarfer corff cyffredinol, rhoi’r gorau i ysmygu. Ystyriwch ddefnyddio’r cyngor a’r ymarferion corff ar Dudalen Cyhyrysgerbydol Ffisiotherapi Bwrdd Iechyd Addysgu Powys cyn gwneud atgyfeiriad.  

Eich opsiynau os oes angen Ffisiotherapi arnoch chi:

ASESIAD DROS Y FFÔN (Yn para hyd at 45 munud) 
Mae hyn yn cynnwys trafodaeth fanwl ynglŷn â’ch problem gyda Ffisiotherapydd. Nodir eich nodau i helpu i greu cynllun triniaeth, a byddwch chi’n cael cyngor ac addysg ynglŷn â’ch problem/ diagnosis. Gellir anfon gwybodaeth neu ymarferion corff naill ai trwy e-bost, gyda fideos yn dangos ichi sut i wneud yr ymarferion, neu drwy’r post.  

ASESIAD FIDEO (Yn para hyd at 1 awr) 
Mae hyn yn rhoi pob un o fuddion asesiad dros y ffôn ond mae’n defnyddio rhaglen ar-lein o’r enw ‘Attend Anywhere’. Mae hyn yn caniatáu i’r Ffisiotherapydd eich asesu trwy fideo i arsylwi ar eich symudiadau. Os y byddwch chi’n dewis yr opsiwn hwn, fe fydd angen ichi fod â chyfeiriad e-bost, mynediad i’r rhyngrwyd a chamera e.e. ar ffôn clyfar, llechen neu liniadur. I gael rhagor o wybodaeth a gweld cwestiynau cyffredin, dilynwch y ddolen hon https://digitalhealth.wales/cy/teccymru/gwasanaeth-ymgynghori-fideo/cleifion.

Byddwch chi’n derbyn dolen ynglŷn â sut i gyrchu’ch asesiad pan fydd eich apwyntiad wedi’i drefnu.  
 
Er mwyn i asesiad dros y ffôn neu asesiad fideo ddigwydd, bydd angen ichi fod mewn lle preifat/ tawel gan mai apwyntiad meddygol ydy hwn lle mae’n bosibl y byddwn ni’n trafod gwybodaeth gyfrinachol. 

Gellir trefnu apwyntiad wyneb yn wyneb lle bo angen ar ôl trafodaeth â’ch ffisiotherapydd.

Ar ôl i ni dderbyn a phrosesu’r ffurflen, bydd rhywun yn cysylltu â chi i drefnu’ch asesiad.  

Dim ond ar gyfer cleifion â phroblemau cyhyrysgerbydol (poen yn y cefn/y gwddf, poen yn y cymalau, anafiadau i feinwe feddal) y dylid defnyddio’r ffurflen hon.  Os ydych chi dan 16 oed, dylech chi drafod hyn â’ch Meddyg Teulu neu Ymarferydd Iechyd arall yn y feddygfa. 

Hysbysiad Preifatrwydd: Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (y Bwrdd Iechyd) wedi ymrwymo i ddiogelu’ch gwybodaeth bersonol yn unol â’r gyfraith. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch https://biap.gig.cymru/use-of-site/preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd. Mae anfon y ffurflen hon yn golygu eich bod yn rhoi eich caniatâd i ni brosesu a throsglwyddo’ch data. 

 

Rhannu:
Cyswllt: