Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Atal Cwympiadau

Mae rhes o naw ffiguryn
Beth yw’r Gwasanaeth Atal Cwympiadau a beth sydd ganddo i’w gynnig

Mae ymchwil wedi dangos bod un o bob tri o bobl 65 oed neu’n hŷn mewn perygl o gwympo, gan godi i un o bob dau dros 80 oed. Gall pobl sydd wedi cwympo neu sy'n ofni cwympo deimlo eu bod wedi'u cyfyngu yn gorfforol ac yn gymdeithasol. Felly, mae'n bwysig cydnabod y risgiau yn gynnar a chael y cymorth cywir ar yr adeg iawn.

Ein nod yn y Gwasanaeth Atal Cwympiadau yw eich helpu nodi pam y gallech fod wedi cwympo (neu deimlo eich bod mewn perygl o gwympo). Cyflawnir hyn drwy ddarparu asesiad a chamau gweithredu gyda'r nod o leihau'r ffactorau risg hynny a gwella eich hyder. Nod hyn yw eich cadw chi yn gwneud y pethau rydych chi'n eu mwynhau.

 

Lleoliadau'r gwasanaeth

Os cewch eich atgyfeirio am Asesiad Risg Cwympo, bydd clinigwr yn cysylltu i drafod sut, pryd a ble fydd fwyaf cyfleus i wneud hyn. Gallai fod yn eich cartref eich hun, yn eich ysbyty lleol, dros y ffôn neu’n rhithwir / ar-lein (gan ddefnyddio galwad fideo drwy'r rhyngrwyd).

 

Sut allwch chi weld y gwasanaeth

Mae unrhyw nifer o ffactorau risg a chyfuniadau ohonynt a allai gyfrannu at gwympo neu golli hyder. Rydym wedi cynllunio offeryn asesu cyflym a hawdd sy'n ceisio nodi'r prif ffactorau risg a'ch helpu cael mewnbwn amserol gan y gwasanaethau cywir.

Os ydych dros 65 oed, byddwn yn gofyn dau gwestiwn syml i chi:

 1. Ydych chi wedi cwympo yn ystod y 12 mis diwethaf?
   
 2. Ydych chi'n poeni am gwympo?

Os gwnaethoch ateb "Ydw" i'r naill neu'r llall o'r cwestiynau hyn neu'r ddau, efallai y byddwch yn elwa o gwblhau ein Hasesiad Risg Cwympiadau. I wneud hynny, bydd angen i chi gael mynediad i'r Gwasanaeth Atal Cwympiadau, drwy naill ai:

 • Llenwi'r ffurflen hunanatgyfeirio ar-lein ar gyfer ein gwasanaeth, a gweler yn y ddolen isod
   
 • Neu gallwch ofyn i'ch meddyg teulu neu Ddarparwr Gofal Iechyd eich atgyfeirio at Wasanaeth Atal Cwympiadau Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP).

Ar y ffurflen atgyfeirio, fe welwch hefyd restr o "Eithriadau". Sylwer, os ydych yn teimlo bod unrhyw un o'r Eithriadau hyn yn berthnasol i chi ac amgylchiadau eich cwympiadau, dylech ofyn am gyngor ynghylch hyn gan eich meddyg teulu cyn gofyn am atgyfeiriad i'r Gwasanaeth Atal Cwympiadau. Mae hyn oherwydd y gallai fod achosion meddygol eraill y mae angen eu diystyru yn gyntaf.

 

Dolen at y Ffurflen Hunanatgyfeirio:

Ffurflen Hunanatgyfeirio Ar-lein ar gyfer Gwasanaeth Atal Cwympiadau BIAP

 

Os gwnaethoch ateb "Nac ydw" i'r ddau gwestiwn cychwynnol uchod, mae dal yn bwysig bod yn ymwybodol o'r risgiau posibl a chynnal lefelau da o gryfder a symudedd. Bydd hyn yn eich helpu aros mor ddiogel ac actif â phosibl.

Rydym wedi cynnwys gwybodaeth ategol ddefnyddiol ymhellach i lawr y dudalen hon i helpu. Gallai'r cyngor cyffredinol hwn fod yn fwy defnyddiol i chi na'r Asesiad Risg Cwympiadau llawn os yw eich cwympiadau oherwydd achos mwy amlwg, fel esgidiau nad yw’n gefnogol neu anaddas, neu faglu dros rygiau. Os byddwch yn gwneud rhai newidiadau syml, efallai y byddwch yn lleihau eich risg o gwympo.

 

Cyngor ar feini prawf atgyfeirio i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

Os ydych chi'n Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol sydd am atgyfeirio unigolyn i'w asesu, gallwch ddefnyddio'r ffurflen ar-lein sydd yn y ddolen ar y dudalen hon. Nodwch y meini prawf eithriadau a nodwch unrhyw wybodaeth am unrhyw anawsterau cyfathrebu a allai fod gan yr unigolyn.

 

 

 

Beth ddylech chi ddisgwyl cyn ac yn ystod yr apwyntiadau?

Bydd tîm amlddisgyblaethol o weithwyr Iechyd, Gofal Cymdeithasol a gwirfoddol yn adolygu eich atgyfeiriad cyn cysylltu â chi i drefnu'r asesiad. Os yw'r tîm yn teimlo y gallai fod angen asesiad gwahanol arnoch yn gyntaf - er enghraifft, gan eich meddyg teulu, byddwn yn cysylltu â chi i roi cyngor. Nid yw hyn yn golygu na fyddwch yn addas ar gyfer y gwasanaeth hwn yn y dyfodol.

Gellir cynnal yr Asesiad Risg o Gwympiadau wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu’n rhithwir / ar-lein (gan ddefnyddio galwad fideo drwy'r rhyngrwyd). Rhowch wybod i ni am unrhyw anawsterau cyfathrebu pan fyddwch yn llenwi'r ffurflen hunanatgyfeirio ar gyfer y Gwasanaeth Atal Cwympiadau, neu gwnewch yn siŵr bod eich meddyg teulu / darparwr gofal iechyd yn rhoi gwybod i ni pan fyddant yn gwneud eich atgyfeiriad.

Yn ystod yr asesiad, bydd yr aseswr yn cadarnhau eich manylion ac amgylchiadau eich cwymp(iadau). Yna byddant yn defnyddio Ap digidol (neu ffurflen bapur) i ofyn rhai cwestiynau syml am eich iechyd a'ch amgylchedd cyffredinol. Mae hyn er mwyn ceisio nodi unrhyw risgiau clir a allai fod wedi arwain at gwympo.

Unwaith y bydd yr asesiad wedi'i gwblhau, bydd y clinigwr yn mynd drwy'r atebion ac yn penderfynu pa wasanaethau o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a allai fod o gymorth i geisio lleihau eich risg o gwympo eto a gwella eich hyder. Os ydych yn hapus i fwrw ymlaen, bydd yr asesydd yn eich atgyfeirio at y gwasanaethau hyn neu'n rhoi manylion i chi am sut i ofyn am help eich hun.

Byddwch yn derbyn crynodeb o hyn i gyd, yn ogystal â llyfryn defnyddiol o gyngor cyffredinol.

 

Beth yw'r prif ffactorau risg sy'n achosi cwympiadau?

Gall pobl gwympo am sawl rheswm. Yn aml pan fyddwn ni'n iau, mae'r achos yn hawdd ei adnabod. Mae cwympo o uchder, neu oherwydd gweithgareddau chwaraeon neu hamdden yn rhesymau cyffredin, neu efallai eich bod chi'n baglu dros y gath?!

Fodd bynnag, pan fydd cwympiadau'n llai hawdd i'w hesbonio, mae angen i ni ystyried ei bod yn debygol y bydd llawer o ffactorau risg gwahanol yn gysylltiedig.

Gall rhai ffactorau risg fod yn amlwg, er enghraifft:

 • Cryfder a chydbwysedd yn dirywio
 • Peryglon corfforol fel rygiau, grisiau neu oleuadau gwael

Fodd bynnag, gall rhai ffactorau risg fod yn llai amlwg. Mae'r adrannau y gellir eu hehangu canlynol yn manylu ar nifer o ffactorau risg gwahanol ar gyfer cwympiadau. Cliciwch ar yr adrannau canlynol i ehangu neu gwympo nhw:

 

Adnoddau cyngor a chymorth

Mae'r adrannau canlynol y gellir eu hehangu yn manylu ar nifer o wahanol feysydd o gyngor, cefnogaeth ac adnoddau ar gyfer hunanreolaeth. Cliciwch ar yr adrannau canlynol i ehangu neu gwympo nhw:

 

 

 

 

 

 

 

Manylion cyswllt y Gwasanaeth Atal Cwympiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Gwasanaeth Atal Cwympiadau drwy e-bost yn:

Powys.Fallspreventionqueries@wales.nhs.uk

 

Os oes angen ymateb brys ar eich ymholiad, cysylltwch â naill ai:

 • Eich Meddyg Teulu
 • Neu ffoniwch 111, am gymorth meddygol nad yw'n argyfwng
 • Ffoniwch 999 am gymorth meddygol brys

 

Cwrdd â’r Tîm

Unwaith y byddwn wedi edrych ar eich atgyfeiriad, ein nod yw gofyn i Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol rydych chi eisoes yn adnabod, neu'n ymwneud â'ch gofal, gwblhau'r offeryn asesu y tro nesaf y byddant yn eich gweld. Gallai hyn fod yn Nyrs Ardal neu'n Ffisiotherapydd yn y cartref, neu'ch Awdiolegydd mewn clinig er enghraifft. Os nad yw unrhyw un o'n timau yn eich adnabod chi ar hyn o bryd, byddwn yn penderfynu pwy sydd yn y sefyllfa orau i gwblhau'r asesiad gyda chi a byddant yn cysylltu â chi.

Goruchwylir y Gwasanaeth Atal Cwympiadau gan Erin Hugo, Ffisiotherapydd Arbenigol Clinigol ar gyfer Cwympiadau ac Eiddilwch. Mae Erin wedi bod yn Ffisiotherapydd Cymunedol ers 12 mlynedd ac mae ganddi brofiad helaeth o weithio gydag unigolion sydd mewn perygl o gwympo. Cysylltwch â ni yn Powys.Fallspreventionqueries@wales.nhs.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses asesu neu atgyfeirio.

 

Adborth y Claf

Rydym yn croesawu unrhyw adborth a allai fod gennych am eich profiad gyda'r Gwasanaeth Atal Cwympiadau ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP).

Gallwch gyrchu ein harolwg adborth trwy glicio ar y ddolen ganlynol, neu drwy sganio'r ddelwedd cod QR cysylltiedig isod gyda ffôn clyfar / dyfais arall os ydych yn dymuno cwblhau'r arolwg trwy ddyfais wahanol (bydd hyn yn mynd â chi i'r un lleoliad tudalen we â'r ddolen).

Bydd canlyniadau'r arolwg yn helpu llywio dull BIAP o sicrhau bod cleifion yn derbyn asesiad cwympiadau cyfannol, gyda'r nod o leihau'r risg o gwympo a chadw cleifion yn ddiogel, yn iach ac yn hyderus.

 

Dolen at arolwg adborth y claf:

Adborth y Claf –  Gwasanaeth Atal Cwympiadau Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Delwedd o god QR at arolwg adborth y claf:

Rhannu:
Cyswllt: