Neidio i'r prif gynnwy

Dewiswch Hunanofal

Gall llawer o anghenion iechyd brys elwa o hunanofal.

Mae gan wefan 111 GIG Cymru Gwiriwr Symptomau defnyddiol i roi cyngor ar salwch ac anafiadau cyffredin, a Gwyddoniadur Iechyd gyda gwybodaeth a chyngor am gyflyrau cyffredin.

Byddwch yn barod am broblemau iechyd cyffredin drwy gadw cabinet meddyginiaethau wedi'i stocio'n dda gartref. 

Bydd y rhestr hon, a argymhellir gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, yn eich helpu i ddelio â'r rhan fwyaf o fân broblemau iechyd a salwch. 

Lleddfu poen 

Mae poenladdwyr  fel paracetamol, ibuo  ac aspirin, yn effeithiol iawn oran lliniaru'r rhan fwyaf o fân achau a phoenau, megis cur pen a phoen cyfnod. 

Mae'r meddyginiaethau hyn hefyd yn helpu gyda rhai mân afiechydon, fel yr oerfelcyffredin, drwy leihau poen, poen a thymheredd uchel. 

Hefyd, mae paracetamol, ibuo ac aspirin yn helpu i leihau'r chwydd a achosir gan arthritis  a chwistrellu. 

Cofiwch: 

 • ni ddylid rhoi aspirin i blant o dan 16 oed 

 • Rhaid bod yn ofalus wrth ofalus os oes gennych gyflyrau penodol, fel asthma – holwch eich fferyllydd os oes amheuaeth 

 • ni ddylai menywod beichiog gymryd ibuprofen – ewch i wefan Bumps i gael gwybod mwy am gymryd meddyginiaethau pan fyddwch yn feichiog 

Cyffuriau gwrth-histaminau 

Mae antihistamines yn ddefnyddiol ar gyfer delio ag alergeddau a  darnau pryfed. Maent hefyd yn ddefnyddiol os oes gennych dwymyn y gwair. 

Gall antihistamines ddod ar ffurf eli rydych chi'n eu defnyddio i'r croen (gwrth-histamin amserol) neu dabledi rydych chi'n eu llyncu (gwrth-histamin geneuol). 

Mae antihistamine yn hufennau soota pryfed a darnau, a brech a cosi o'r nettles. 

Mae tabledi gwrth-histamin yn helpu i reoli symptomau clefyd y gwair ac yn tawelu mân adweithiau alergaidd i fwyd. Gallant hefyd helpu i dawelu cosi yn ystod brech yr ieir. 

Gall rhai gwrth-histaminau achosi bod yn gysglyd. Gofynnwch i fferyllydd am hyn gan fod rhai gwrth-histaminau nad ydynt yn achosi bod yn gysglyd. 

Halwynau ail-hydradu geneuol 

Mae tymheredd uchel, dolur rhydd a bod yn sâl yn gwneud i chi golli dŵr a mwynau hanfodol, a gall arwain at ddadhydradu  .  

Mae halwynau ail-hydradu geneuol, sydd ar gael mewn fferyllfeydd, yn ffordd hawdd o helpu i adfer cydbwysedd naturiol eich corff o hylif a mwynau, a'ch helpu i wella. 

Ond nid ydynt yn ymladd achos eich salwch, fel firws neu facteria. 

Tabledi gwrth-ddolur rhydd 

Achosir dolur rhydd gan amrywiaeth o bethau, fel gwenwyn bwyd neu  feirws stumog, a gall ddigwydd heb rybudd. Mae'n syniad da cadw meddyginiaeth gwrth-ddolur rhydd gartref. 

Gall rhwymedïau gwrth-ddolur rhydd reoli dolur rhydd yn gyflym, ond nid ydynt yn delio â'r achos sylfaenol. 

Y feddyginiaeth gwrth-ddolur rhydd fwyaf cyffredin yw loperamide, awerthir o dan yr enwau Imodium, Arret a Diasorb, ymhlith eraill. Mae'n gweithio drwy arafu gweithred eich system dreulio. 

Peidiwch â rhoi meddyginiaethau gwrth-ddolur rhydd i blant o dan 12 oed gan y gallent gael sgil-effeithiau annymunol. Siaradwch â meddyg teulu neu fferyllydd am gyngor am blentyn sydd â'r symptomau hyn. 

Triniaeth diymwad 

Os oes gennych ache stumog neu losgi  calon, bydd meddygaeth o'r enw gwrthasid yn lleihau asidedd y stumog ac yn dod â rhyddhad. 

Daw antacidau fel tabledi y gellir eu cnoi, tabledi sy'n toddi mewn dŵr, neu ar ffurf hylif. 

Eli haul 

Cadwch eli haul o ffactor 30 o leiaf. Gall hyd yn oed amlygiad eithaf byr i'r haul achosi llosg haul a chynyddu eich risg o ganser y croen. Sicrhewch fod eich eli haul yn darparu amddiffyniad UVA. 

Gallwch hefyd amddiffyn eich hun rhag yr haul drwy wisgo het a sbectol haul, a thrwy osgoi'r haul yn ystod rhan boethaf y dydd rhwng 11am a 3pm. 

Eich pecyn cymorth cyntaf 

Gall pecyn cymorth cyntaf sydd wedi'i baratoi'n dda helpu i drin mân doriadau, chwistrellau a chleisiau, a lleihau'r risg y bydd toriadau'n cael eu heintio. 

Dylai gynnwys yr eitemau canlynol: 

 • bandiau – gall y rhain gefnogi calch wedi'i anafu, fel arddwrn wedi'i chwistrellu, a hefyd rhoi pwysau uniongyrchol ar doriadau mwy cyn cael eu trin yn yr ysbyty 

 • plasteri – amrywiaeth o feintiau, gwrth-ddŵr os yn bosibl 

 • thermomedr – mae thermomedrau digidol a roddwch yn eich ceg yn cynhyrchu darlleniadau cywir iawn; mae thermomedr dan fraich neu thermomedr clust yn ffyrdd da o ddarllen tymheredd babi neu blentyn ifanc 

 • antiseptig – gellir defnyddio hyn i lanhau toriadau cyn iddynt gael eu bandio, a gall y rhan fwyaf drin amrywiaeth o gyflyrau, gan gynnwys pryfed a phimplau; mae cadachau gwrth-aseptig di-alcohol yn ddefnyddiol i lanhau toriadau 

 • hydoddiant golchi llygaid – bydd hyn yn helpu i olchi graean neu fudr yn y llygaid 

 • dresin di-haint – dylid gorchuddio anafiadau mwy â dresin di-haint i atal haint hyd nes y gall gweithiwr gofal iechyd proffesiynol roi triniaeth 

 • tâp meddygol – defnyddir hwn i lynu dresin ar y croen a gellir ei ddefnyddio hefyd i dâp bys wedi'i anafu i un heb ei ddadreithi, gan greu sblasio gwneuthuriad 

 • tweezers – am dynnu sblasio; os gadewir sblasio imewn, gallant achosi anghysur a cânt eu heintio 

Diogelwch meddyginiaethau 

Wrth gadw meddyginiaethau gartref, cofiwch: 

 • dilynwch y cyfarwyddiadau ar becynnau meddyginiaeth a thaflenni gwybodaeth bob amser, a pheidiwch byth â chymryd mwy na'r dos a nodwyd 

 • cadw meddyginiaethau allan o olwg a chyrhaeddiad plant bob amser – mae cwpwrdd uchel, cloadwy mewn man oer, sych yn ddelfrydol 

 • gwirio'r dyddiadau dod i ben ar feddyginiaethau – peidiwch â defnyddio meddyginiaeth sydd wedi mynd heibio i'w dyddiad defnyddio erbyn; fynd ag ef i fferyllfa, lle gellir ei waredu'n ddiogel 

Gall fferyllydd ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am feddyginiaethau. 

Sut y gall fferyllydd eich helpu 

Cofiwch y gall fferyllydd hefyd helpu gyda llawer o gyflyrau iechyd, fel peswch, annwyd ,  asthma,  ecsema ,  clefyd y gwair  a phoen cyfnod.  

Gallant roi cyngor neu, lle y bo'n briodol, meddyginiaethau a all helpu i ddatrys y broblem. 

Yn hytrach na trefnu apwyntiad gyda meddyg teulu, gallwch weld fferyllydd unrhyw bryd – cerddwch i mewn

 

Rhannu:
Cyswllt: