Neidio i'r prif gynnwy

TYG Ar-lein SilverCloud

Beth yw SilverCloud?

Mae SilverCloud yn lleoliad ar-lein sy'n cynnig ystod wahanol o raglenni yn seiliedig ar Therapi Ymddygiad Gwybyddol (TYG) i'ch grymuso i ddatblygu sgiliau i reoli'ch lles seicolegol gyda mwy o hyder, gyda'r gyfleustra o'ch lleoliad eich hun ac yn eich amser eich hun.

Mae'r rhaglen yn cynnwys oddeutu chwech i saith modiwl y gallwch eu cwblhau ar eich cyflymder eich hun. Byddwch yn derbyn adolygiadau o bell pob pythefnos a fydd yn cael eu hamserlennu gyda'ch Cydlynydd TYG Ar-lein i'ch cefnogi trwy'r rhaglen. Y ffrâm amser ar gyfer cwblhau yw 12 wythnos, ond bydd gennych fynediad i'r platfform am gyfanswm o 12 mis o'r dyddiad cofrestru. Un o brif fuddion y rhaglen hon yw y gallwch chi dipio i mewn ac allan cymaint neu gyn lleied ag y credwch sy'n addas. Mae'r rhaglen yn hawdd iawn i'w defnyddio, ac mae'r defnydd o offer rhyngweithiol yn gwneud eich profiad yn ddiddorol ac yn ysgogol.

 

Cynnwys y rhaglen

Y 9 prif raglen sydd ar gael yw:

 • Saib o Bryder ac Iselder
 • Said o Iselder *
 • Saib o Bryder *
 • Saib o Straen *
 • Saib o Boen Cronig
 • Saib o COPD
 • Saib o Les Diabetes
 • Saib o CHD
 • Saib ar gyfer Delwedd Corff Cadarnhaol

* Mae fersiwn myfyriwr o'r rhaglen hon ar gael i'r rhai mewn addysg sy'n profi symptomau iselder, pryder neu straen. Mae'r cynnwys clinigol yn aros yr un fath â'r prif raglenni, fodd bynnag, mae'r fideos, astudiaethau achos a gweithgareddau yn cael eu cyflwyno gan garfan iau ac yn seiliedig ar sefyllfaoedd myfyrwyr.


Mae 9 modiwl 'pwnc-benodol' ychwanegol y gellir eu cyrchu ynghyd â'r brif raglen. Mae manylion y rhain isod:

 • Rheoli Dicter
 • Arbrofion Ymddygiadol
 • Cymorth Cyflogaeth
 • Hunan Barch
 • Ymlacio
 • Anawsterau Cwsg
 • Cyfathrebu a Pherthynas
 • Galar a Cholled
 • Amseroedd Heriol
 • Hygyrchedd

Mae'r rhaglen yn hawdd ei gyrchu ac mae'n gydnaws ag unrhyw gyfrifiadur, tabled, iPad neu ffôn clyfar, gan ei gwneud yn hyblyg i ddefnyddwyr gwasanaeth ei defnyddio mewn lleoliadau y maent yn teimlo'n gyffyrddus ynddynt, yn eu hamser eu hunain. Mae yna hefyd ap y gellir ei lawrlwytho i unrhyw ddyfais clyfar.

 

Sut i gael eich cyfeirio i'r gwasanaeth

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn 16 oed neu'n hŷn ac yr hoffech chi gael eich cyfeirio i'r gwasanaeth, gellir gwneud hyn mewn sawl ffordd:

 • Meddygon Teulu Powys
 • Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol
 • Timau Iechyd Meddwl Cymunedol
 • Tîm Amodau Tymor Hir
 • Iechyd Galwedigaethol

Gall meddygon teulu neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol atgyfeirio cleifion neu aelodau staff i'r gwasanaeth trwy lenwi'r Ffurflen Cyfeirio Defnyddiwr Gwasanaeth a fydd wedyn yn cael ei hanfon at y Cydlynydd TYG Ar-lein. Yna byddai'r Cydlynydd TYG Ar-lein yn cofrestru'r Defnyddiwr Gwasanaeth ar y system gan ddefnyddio ei gyfeiriad e-bost ac yn monitro eu cynnydd trwy gydol eu hamser ar y rhaglen.

 

Hunangyfeirio i'r gwasanaeth

Rydym yn falch iawn o lansio ein swyddogaeth hunan-atgyfeirio newydd i'n gwasanaeth TYG ar-lein, SilverCloud!

Os ydych chi'n glaf Cymru neu'n breswylydd Cymru, 16 oed neu'n hŷn ac eisiau mynediad at therapi TYG ar-lein effeithiol heb orfod cael apwyntiad yn gyntaf gyda'ch meddyg teulu lleol neu weithiwr iechyd proffesiynol arall a meddwl bod SilverCloud yn addas i chi, ewch i wefan SilverCloud ar https://nhswales.silvercloudhealth.com/signup/

Gofynnir i chi ddewis un rhaglen a fyddai fwyaf buddiol i chi.

Y pum rhaglen sydd ar gael yw:

 • Saib o Iselder a Phryder
 • Saib o Iselder
 • Saib o Bryder
 • Saib o Straen
 • Saib o Covid-19

Ar ôl cwblhau'r hunanasesiad yn llwyddiannus, byddwch yn cael mynediad diogel ar unwaith i'r rhaglen TYG ar-lein. Os nad yw eich canlyniadau hunanasesu o fewn y trothwy priodol ar gyfer y gwasanaeth hwn, bydd clinigwr o'r tîm mewn cysylltiad â chi ar gyfer galwad ffôn ddilynol, oherwydd efallai nad y gwasanaeth hwn fydd y mwyaf buddiol i chi.

Gellir cyrchu'r 8 modiwl 'pwnc-benodol' ychwanegol, a restrir uchod, trwy anfon neges at y Cydlynydd TYG Ar-lein trwy'r platfform a gofyn i'r rhain gael eu datgloi.

 

Gwasanaeth TYG Ar-lein Cyfunol

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn 16 oed neu'n hŷn ac â diddordeb mewn cyrchu TYG Ar-lein ond yn teimlo y byddai derbyn adolygiadau wyneb yn wyneb ag Ymarferydd TYG Ar-lein Cyfunol, yn lle o bell gyda'r Cydlynydd TYG Ar-lein, yn fwy buddiol, yna gall y swyddogaeth gyfunol fod yn fwy priodol i chi. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, ymwelwch â'ch meddyg teulu.

 

Manylion cyswllt

I gael mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth, cysylltwch â:

silver.cloud@wales.nhs.uk

01874 712428

 

Rhannu:
Cyswllt: