Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Ar-lein SilverCloud Cymru

Beth yw SilverCloud Cymru?

Mae tua 1 o bob 4 oedolyn yn cael trafferth gyda heriau iechyd meddwl, fel teimlo'n isel, yn orbryderus neu dan straen.

Mae SilverCloud Cymru yn wasanaeth Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) Ar-lein sydd wedi'i gynllunio i gefnogi eich iechyd meddwl a'ch lles. Mae CBT yn gweithio drwy eich annog i herio'r ffordd rydych chi'n meddwl ac yn ymddwyn fel eich bod mewn sefyllfa well i ddelio â phroblemau bywyd.

Gallwch lawrlwytho llyfryn rhaglen SilverCloud Cymru yma. 

 

Ar gyfer pwy mae SilverCloud Cymru?

Mae Therapi Ar-lein SilverCloud Cymru yn wasanaeth hunangymorth. Mae'n addas ar gyfer pobl:

 • 16 oed a hŷn sydd â gorbryder, iselder neu straen ysgafn i gymedrol AC
 • Sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru neu sy'n byw yng Nghymru AC
 • Nad ydynt yn derbyn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd neu drydyddol (e.e. nid ydynt o dan ofal seiciatrydd neu seicolegydd).

Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y gwasanaeth, bydd gofyn i chi lenwi set o holiaduron i'n helpu ni i sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd uchod. Mewn rhai achosion, efallai bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn asesiad ffôn pellach. Os ydych y tu allan i'r meini prawf cymhwysedd, cysylltwch â'ch meddyg teulu am help i ddod o hyd i'r gwasanaeth cywir ar gyfer eich anghenion.

Yr hyn a olygwn gan ysgafn i gymedrol

Dysgwch beth rydyn ni'n ei olygu gan ysgafn i gymedrol gyda Holly, cynorthwyydd seicolegol i SilverCloud Cymru.

 

Sut mae'n gweithio?

Cofrestrwch ar gyfer y gwasanaeth ar-lein sydd ar gael unrhyw bryd ac mewn unrhyw le ar eich ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur.

Dewiswch un o'r rhaglenni iechyd meddwl a lles ar-lein rhyngweithiol sy’n hawdd eu defnyddio, a’i chwblhau dros 12 wythnos. Mae help ar gyfer gorbryder, iselder, straen, cwsg, pryderon ariannol a mwy.

Am y canlyniadau gorau defnyddiwch y rhaglen am 15-20 munud y dydd, dair i bedair gwaith yr wythnos. Byddwch yn derbyn adborth bob pythefnos gan Gefnogwr SilverCloud Cymwysedig – un o'r gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol sydd yno i gefnogi defnyddwyr y gwasanaeth – wrth i chi weithio eich ffordd drwy eich rhaglen ar-lein.

Sut ydw i'n cofrestru?
 1. SilverCloud Cymru – Y gwasanaeth blaenllaw, sydd ar gael ledled Cymru. Mae hwn yn wasanaeth hunangyfeirio  sy'n golygu y gallwch gofrestru'n uniongyrchol, heb orfod cael eich cyfeirio gan eich meddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ewch i: https://nhswales.silvercloudheath.com/signup/.

NEU

 1. SilverCloud Cyfunol – unigryw i drigolion Powys. Yn hytrach na chael Cefnogwr SilverCloud ar-lein, mae defnyddwyr yn cael cymorth wyneb yn wyneb* gan Ymarferydd CBT Ar-lein. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, cysylltwch â:
  -
  Cymdeithas Ponthafren sy’n cwmpasu Gogledd Powys ac Aberhonddu a'r Cylch;
  - Mind Canolbarth a Gogledd Powys ar gyfer Canol Powys;
  - Mind Ystradgynlais.
  *Gall y rhain fod yn sesiynau cymorth dros y ffôn ac e-bost, yn dibynnu ar gyfyngiadau Covid.

NEU

 1. Gall meddygon teulu a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ym Mhowys gyfeirio cleifion at ein gwasanaeth. 

Manylion cyswllt

I gael mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth, cysylltwch â:

silver.cloud@wales.nhs.uk

01874 712428

 

Rhannu:
Cyswllt: